21.10. Særlige aftaler

21.10.1. Hvilke aftaler?

Tjenesterejseaftalen indeholder hjemmel til, at der lokalt kan indgås aftale om visse forhold, jf. afsnit 21.10.2 . Der er også mulighed for at indgå lokale aftaler i henhold til bemyndigelse fra Moderniseringsstyrelsen.

21.10.2. Lokalaftaler

Der er adgang til - uden bemyndigelse fra Moderniseringsstyrelsen - at indgå lokale aftaler om

  • ydelse af højere dagpenge for en række lande mv., jf. afsnit 21.4.2.1
  • under udstationering for afgrænsede grupper af ansatte at godtgøre rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation i stedet for at yde time- og dagpenge, jf. afsnit 21.7.4. , (kan også indgås direkte mellem tjenestestedet og den enkelte ansatte)
  • under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne for afgrænsede grupper af ansatte under lønramme 37 at refundere rimelige merudgifter mod dokumentation, hvor der gør sig særlige forhold gældende, i stedet for at følge de almindelige regler, jf. afsnit 21.10.2 .

Bestemmelserne i aftalens kap. 2-6 kan i øvrigt efter bemyndigelse fra Moderniseringsstyrelsen fraviges ved lokal aftale.

En sådan bemyndigelse forudsætter, at der er tale om grupper af ansatte, for hvem der gør sig ganske særlige forhold gældende under tjenesterejser.

Parterne i lokalaftalerne er det pågældende ministerium og vedkommende forhandlingsberettigede organisation, der hver især kan delegere kompetencen til at indgå aftale.