21.5. Specielle bestemmelser om time- og dagpenge og om procentgodtgørelse

21.5.1. Bestemmelseslandets sats

Ved beregning af time- og dagpenge skal bestemmelseslandets dagpengesats anvendes for hele rejsen. Da procentgodtgørelsen beregnes af dagpengesatser, gælder det anførte - herunder om satsskifte - også procentgodtgørelsen.

21.5.2. Opholdslandets sats

Hvis der i andre lande end bestemmelseslandet, herunder i Danmark, foretages

  • tjenstlige ophold,
  • gennemrejse af længere varighed eller
  • ophold, der er forbundet med overnatning,

kan opholdslandets sats dog anvendes for denne del af rejsen.

Tjenesterejseaftalens § 23 kan anvendes efter tjenestestedets vurdering, hvis det konkret må anses for rimeligt enten for den ansatte eller eventuelt for tjenestestedet, fordi ikke uvæsentlige udgifter skal afholdes i opholds- eller gennemrejselandets valuta. Tilsvarende vurdering kan foretages, når rejsen foregår med skib.

Ventetid i lufthavn o.l. medfører ikke satsskifte.

 

 

21.5.3. Flere udlande

Hvor der på en tjenesterejse til udlandet foretages tjenstlige ophold i flere udlande, skiftes sats fra udløbet af den time, der er påbegyndt i de respektive lande.

21.5.4. Reduktionsmulighed

Tjenesterejseaftalen, hvorefter der i tilfælde, hvor det sædvanlige time- og dagpengebeløb klart giver overdækning, kan udbetales et lavere beløb. Bestemmelsen, der ikke kan anvendes på procentgodtgørelsen, har karakter af en undtagelsesbestemmelse og forudsættes kun anvendt, hvor der konkret gør sig helt specielle forhold gældende.

21.5.5. Vekselgebyr

Vekselgebyr samt kurstab og -gevinst skal hverken afholdes af eller tilfalde den ansatte.

21.5.6. Betalingskort

Om benyttelse af betalingskort på tjenesterejser henvises til afsnit 21.2.13.

21.5.7. Forsikring

Om forsikringstegning på tjenesterejser til udlandet henvises til afsnit 21.11.

21.5.8. EU-rejser

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med tjenesterejser til møder i EU's organer afregnes efter reglerne i tjenesterejseaftalen. Dette gælder, hvad enten udgifterne refunderes af EU eller ej. For tjenesterejser, der foretages på Rådets anmodning, refunderes de dermed forbundne rejseudgifter (billetudgiften) af rådssekretariatet. Tilsvarende gælder Kommissionen, for så vidt angår deltagelse i møder i komiteer.

Opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i møder, hvor rejseudgifterne refunderes, afholdes af institutionen selv. Om tjenesterejser, hvor der modtages hel eller delvis refusion, henvises i øvrigt til afsnit 21.2.1.

21.5.9. Udetillægsberettiget personale

For udetillægsberettiget personale gælder særlige regler for godtgørelse af merudgifter såvel under forflyttelsesrejsen fra Danmark til opholdslandet som under forflyttelsesrejsen retur til Danmark. På tjenesterejser i øvrigt gælder de almindelige regler om tjenesterejser.