7.1.13. Uoverensstemmelser

Hver af parterne i samarbejdsudvalget kan kræve uoverensstemmelser om fortolkningen af og påstande om brud på samarbejdsaftalens bestemmelser behandlet i et hovedsamarbejdsudvalg, jf. samarbejdsaftalens § 14. Opnås der ikke enighed i hovedsamarbejdsudvalget, eller er der ikke oprettet et sådant, forelægges uoverensstemmelsen til afgørelse i Samarbejdsnævnet.

Klagevejledning til Samarbejdsnævnet findes på Samarbejdsnævnets hjemmeside

Kan der ikke opnås enighed i Samarbejdsnævnet, indbringes spørgsmålet for en voldgiftsret, der afsiger en bindende kendelse, jf. samarbejdsaftalens  § 16.