7.1.1. Regelgrundlag

Skatteministeriet (nu Finansministeriet) og centralorganisationerne har indgået en aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, jf. Skm. cirk. 18/11 2021 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (samarbejdsaftalen). Aftalen omfatter alle statsinstitutioner samt selvejende institutioner, for hvilke Finansministeriet (tidligere Skatteministeriet) har kompetencen til at aftale, fastsætte eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår, jf. PAV kap. 1.

Der skete en grundlæggende ændring af samarbejdsaftalen i forbindelse med OK13, hvor den blev forenklet og gjort mere operationel og brugervenlig for at fremme et konstruktivt lokalt samarbejde baseret på tillid og dialog. Samarbejdsaftalen skal give det bedst mulige afsæt for, at samarbejdsudvalget beskæftiger sig med det, der er relevant for den enkelte arbejdsplads og dens fremtid med udgangspunkt i de konkrete udfordringer, behov og vilkår.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 har parterne aftalt indholdsmæssige ændringer i aftalen. Ændringerne er indarbejdet i det gældende cirkulære (samarbejdsaftalen).

Aftalen implementerer følgende EU-direktiver og europæiske aftaler:

  • EU-direktiv af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse
  • EU-direktiv af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv
  • EU-direktiv af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab
  • Den europæiske aftale af 8. oktober 2004 om arbejdsrelateret stress (Framework agreement on work-related stress)
  • Den europæiske aftale af 26. april 2007 om chikane og vold på arbejdspladsen (Framework agreement on harassment and violence at work).

Aftalen har karakter af en rammeaftale, som forudsættes udfyldt af de enkelte virksomheders og institutioners samarbejdsudvalg.