34.2.11.5. Indbetaling af pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning

Hvis basislønnen og eventuelle pensionsgivende tillæg eller intervallønnen overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet, indbetales der et pensionsbidrag på 18 pct. af den overskydende løn til en supplerende pensionsordning, jf. § 5 i Fmst. cirk. 15/3 2007 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer (rammeaftalen) . Slutskalatrinnet er det anciennitetssikrede skalatrinsforløb forlænget med to eller eventuelt tre skalatrin, jf. ovenfor.

Ikke-pensionsgivende tillæg bliver ikke pensionsgivende, selvom basislønnen og eventuelle tillæg (inklusiv ikke-pensionsgivende tillæg) eller intervallønnen overstiger den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet. De ikke-pensionsgivende tillæg er kun med til at ”fylde op” til lønnen på slutskalatrinnet. Det betyder, at ikke-pensionsgivende tillæg indgår ved opgørelsen af, om den samlede løn overstiger den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet, og der derfor skal ske indbetaling af pensionsbidrag på 18 pct. af den del af de(t) pensionsgivende tillæg, der overstiger den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet.

Alle tillæg, herunder ikke-pensionsgivende tillæg, indgår i opgørelsen i den rækkefølge, hvori de er udmøntet (i kronologisk orden).

Af løntillæg, der ligger under den tjenestemandspensionsgivende løn på sluttrinnet (inklusiv de 2, eventuelt 3 skalatrin), og som er eller bliver aftalt pensionsgivende, indbetales pensionsbidrag med den bidragssats, der i øvrigt er aftalt på det pågældende overenskomst-/aftaleområde eller konkret er aftalt for den pågældende tjenestemand.

Hvis tillægget er aftalt pensionsgivende med 17,3 pct., indbetales der pensionsbidrag af tillægget med denne procentsats for den del af tillægget, der ligger under den pensionsgivende løn på slutskalatrinnet (inklusiv de 2, eventuelt 3 skalatrin). For den del af det pensionsgivende tillæg, der overstiger slutskalatrinnet (inklusiv de 2, eventuelt 3 skalatrin), indbetales et pensionsbidrag på 18 pct., jf. søjlediagram samt bemærkninger til søjlediagram vedrørende bilag M .


Sidst redigeret 20.12.18