34.2.6.2. Regulering

Efterindtægt af pension reguleres efter samme regler som tjenestemandspensioner, jf. afsnit 34.2.8. Efterindtægt af løn reguleres som løn, men påvirkes ikke af alderstillæg eller andre lønændringer, som tjenestemanden selv ville have fået, hvis vedkommende fortsat havde været i tjeneste, jf. TPL § 27.