13.5. Aftalen om chefløn

Det er en konsekvens af OK18, at anvendelsesområdet for aftalen om chefløn begrænses væsentligt. Det skyldes dels udvidelsen af dækningsområdet for rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, dels indgåelse af to nye aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på henholdsvis Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. afsnit 13.7.

Der er aftalt en væsentlig begrænsning af cheflønspuljestyringen. Puljestyringen ophæves således med virkning fra 1. april 2018 for ansatte på statsinstitutioner og i folkekirken. Puljestyringen vil dog omfatte visse institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning samt Domstolsstyrelsen, for så vidt angår stillinger som dommer og øvrige judicielle stillinger.

Endvidere er det aftalt, at cheflønspuljestyringen ophæves generelt for de selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner, som er omfattet af de to aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på henholdsvis Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. afsnit 13.7. Dette gælder således også for de chefer, som ikke vælger at overgå til de nye chefaftaler. Udgiften til lønforbedringer finansieres af institutionens egne midler.

Der kan først administreres efter de nye regler, når en nye aftale om chefløn er offentliggjort. Beskrivelsen i det følgende omhandler de hidtil gældende regler.

Aftalen om chefløn omfatter tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte samt overenskomstansatte i stillinger i lønramme 35-41. Følgende grupper er dog undtaget:

Størsteparten af de ansatte, der er omfattet af cheflønsordningen, har en individuel forhandlingsret i forbindelse med de lokale forhandlinger.

  • Den enkelte ansatte kan selv forhandle med ledelsen om tillæg. Forhandlingsresultatet sendes til den forhandlingsberettigede organisation til godkendelse. Resultatet anses for godkendt, hvis organisationen ikke anmoder om forhandling inden for 7 dage fra modtagelsen.
  • Ledelsen kan fastsætte engangsvederlag efter forhandling med den enkelte ansatte. Engangsvederlag kan ydes som resultatløn, for særlig indsats og for merarbejde. Ansatte med topcheftillæg kan dog ikke honoreres for merarbejde.
  • De ansatte er undtaget fra de almindelige regler om merarbejdsgodtgørelse for det pågældende ansættelsesforhold.

13.5.1. Cheflønspulje

Cheflønsaftalen indeholder et aftalebaseret puljesystem, der fastlægger rammerne for den lokale løndannelse.

Ministerierne råder hver især over en cheflønspulje, fra hvilke der kan ydes varige og midlertidige tillæg. Moderniseringsstyrelsen orienterer de enkelte ministerier om eventuelle opskrivninger af puljen, som måtte blive aftalt i forbindelse med overenskomst- og aftalefornyelsen. Der er ikke aftalt nogen generelle opskrivninger i overenskomstperioden 2018-2021.

Aftalen om chefløn bygger på et princip om frivillighed, for så vidt angår udmøntning af cheflønspuljen. De lokale parter kan således selv beslutte, i hvilket omfang de ønsker at anvende puljemidlerne.

De enkelte ministerier, styrelser og direktorater har ansvaret for at føre regnskab med de tildelte cheflønspuljemidler. Regnskabet skal løbende opdateres.

Lønforbedringer i form af varige og midlertidige tillæg ydes af cheflønspuljen. Engangsvederlag ydes uden for pulje.

For ansatte omfattet af cheflønsaftalens bilag 1 ydes også engangsvederlag af cheflønspuljen. Engangsvederlag kan dog ydes uden for pulje, hvis der er tale om resultatløn. Bilaget omfatter biskopper og provster samt en række stillinger inden for politi- og retsvæsen mv., herunder dommere.

Ansatte i stillinger som professor er ikke omfattet af cheflønspuljen, men de øvrige bestemmelser i aftalen om chefløn gælder også for professorer.

Der henvises i øvrigt til teknisk vejledning om lokalløn og chefløn 1999 .

Merudgifter til lønforbedringer til chefer, som er ansat på institutioner, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, skal ikke afholdes af cheflønspuljen. Dette gælder dog ikke for Rigspolitiet.

13.5.2. Lønramme og eventuelle særlige tillæg

For stillinger i lønramme 35 og derover fastsættes alene lønrammen ved klassificeringen.

Et eventuelt tillæg herudover aftales først, når stillingen er besat.

Tillæg til stillinger i lønramme 35 og derover på institutioner, der ikke er omfattet af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, afholdes af cheflønspuljen, bortset fra topcheftillæg, jf. afsnit 13.6 .

Ved oprettelse og nedlæggelse af stillinger i lønramme 35 og derover op-/nedskrives cheflønspuljen med følgende grundbeløb:

Niveau 31. marts 2012

  • Stillinger i lønramme 35 og 36                         65.500 kr.
  • Stillinger i lønramme 37                                   91.700 kr.
  • Stillinger i lønramme 38 og derover                 118.000 kr.

Proceduren ved fastsættelse af lønnen for nyoprettede stillinger er indeholdt i Fmst. cirk. 28/8 1995 om klassificering samt i Fmst. vejledning om decentrale klassificeringer .