13.8.4. Skønsmæssig ledelsesvurdering

I forbindelse med anvendelse af præstationsafhængig løn kan en skønsmæssig ledelsesvurdering indgå i processen.

For det første kan der indgå kvalitative elementer i forbindelse med de mål, der indgår i en resultatlønsordning eller i forbindelse med engangsvederlag med mål. Det vil sige, at der udøves et skøn i forbindelse med opgørelsen af målopfyldelsen.

For det andet kan størrelsen af den præstationsafhængige løn skønsmæssigt forhøjes eller nedjusteres ved udbetalingen, bl.a. hvis opgaven ikke er forløbet som planlagt fx på grund af eksterne forhold, hvis de politiske prioriteringer har ændret sig eller ud fra en helhedsvurdering af den samlede præstation.

For det tredje kan selve vurderingen af præstationen og dermed honoreringen af en præsteret indsats og eventuelt merarbejde fastsættes helt skønsmæssigt af ledelsen efter forhandling med den enkelte chef.

Uanset om der anvendes præstationsafhængig resultatløn eller engangsvederlag med eller uden kobling til mål, er det vigtigt, at den samlede opgavevaretagelse tages med i vurderingen. Det kan bl.a. betyde, at der i resultatlønsordninger foretages en skønsmæssig vurdering ud over målopfyldelsen.

Den skønsmæssige vurdering bør som minimum bero på, om chefens opgaveområde generelt er forvaltet på forsvarlig vis, herunder om eventuelle revisionsbemærkninger er håndteret. I tilfælde, hvor det vurderes, at opgaveområdet ikke er forvaltet forsvarligt, et det særligt vigtigt, at dette afspejles i den præstationsafhængige løn.

Det er endvidere vigtigt, at ledelsen begrunder sit skøn skriftligt og dækkende, så de vigtigste hensyn i forbindelse med udbetalingen af resultatløn er nævnt.