13.4. Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten

Ved OK18 er der aftalt, at området for rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten udvides. Rammeaftalen vil herefter som udgangspunkt komme til at omfatte alle chefer (ikke kun administrative chefer) og som udgangspunkt alle statsinstitutioner, men ikke selvejende institutioner. Fravigelse herfra vil blive anført i bilag 1 til aftalen. Det vil bl.a. fremgå, at institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning og institutioner under kriminalforsorgen ikke er omfattet af aftalen. Endvidere vil visse stillinger inden for politi og anklagemyndighed, domstolene, forsvaret og Kirkeministeriets område være undtaget. Der kan først administreres efter de nye regler, når en ny rammeaftale er offentliggjort. Beskrivelsen i det følgende omhandler de hidtil gældende regler.

Finansministeriet og OAO-S, CO10, LC og Akademikerne på vegne af medlemsorganisationerne har indgået en rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, jf. Fmst. cirk. 9/4 2014 . Denne form for kontraktansættelse sker således på grundlag af en kollektiv overenskomst og må ikke forveksles med de individuelle kontrakter, som omtales i kapitel 1 .

Aftalen omfatter alle administrative  chefstillinger i departementer, styrelser, direktorater og tilsyn, der tidligere ville være blevet klassificeret i lønramme 37-40. Endvidere gælder aftalen for en række nærmere angivne institutioner.

Det er ikke muligt at anvende tjenestemandsansættelse i stillinger, der er omfattet af aftalen. Dog kan allerede ansatte tjenestemænd ansættes som tjenestemænd inden for rammeaftalens område, hvis ansættelsesmyndigheden er indstillet på det, jf. ansættelsesformcirkulærets §§ 5-6. I enkelte tilfælde har tjenestemænd ret til at ansættelse sker som tjenestemand, jf. ansættelsesformcirkulærets § 4.

Kontraktansatte chefer er ikke omfattet af cheflønsaftalen , herunder cheflønspuljesystemet.

Kontraktansatte chefer forhandler selv deres løn og visse andre ansættelsesvilkår. Der kan indgås aftale med den enkelte chef om indplacering inden for et eventuelt løninterval og om tillæg. Ledelsen kan fastsætte engangsvederlag efter forhandling med den enkelte chef. Engangsvederlag kan ydes som resultatløn, for særlig indsats og for merarbejde. Der kan endvidere indgås aftale med den enkelte chef om forhøjelse af pensionsbidrag og forlængelse af opsigelsesvarsel. Hvis stillingen besættes på åremål, aftaler chefen også selv åremålsvilkårene. Der er efter aftalen kun en pligt til at orientere organisationen.

Lønfastsættelsen i hver enkelt kontrakt skal afspejle stillingens organisatoriske niveau, og det følger af 'departementschefmodellen', at ingen chef eller direktør inden for et ministerområde kan oppebære en højere samlet løn end departementschefen.

Hovedprincippet i departementschefmodellen er, at den øverste chef tager stilling til lønnen til cheferne på de underliggende niveauer. Departementscheferne godkender lønniveauet for afdelingschefer i departementerne og for direktører i underliggende institutioner. Departementschefen skal desuden som minimum godkende lønnen for stillinger 2 niveauer under i departementet.

13.4.1. Indplacering af stilling

I stedet for den tidligere klassificering i lønrammer sker der efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer en indplacering af den enkelte stilling i en af aftalens 4 løngrupper.

Sammenhængen mellem stillingskontrollens lønrammer og rammeaftalens løngrupper er som følger:

Lønramme Løngruppe
37 1
38 2
39 3
40 4

Også stillinger, der er omfattet af rammeaftalens løngrupper, skal forsynes med stillingsnumre. Indplaceringen af stillinger i løngruppe 1 og 2 foretages af den enkelte ansættelsesmyndighed, under forudsætning af at ministerområdet har ledige stillingsnumre i de respektive løngrupper. Indplaceringen skal ske efter retningslinjerne i aftalens § 3, stk. 2. Indplaceringen skal hverken godkendes af Finansministeriet eller centralorganisationen.

Hvis ministerområdet ikke råder over et ledigt stillingsnummer, skal ministeriet anmode Finansministeriet om oprettelse af en stilling, jf. afsnit 13.2.

Ved indplacering af stillinger i løngruppe 3 og 4 følges den tidligere procedure for klassificering af stillinger, jf. afsnit 13.3.

Der ydes ikke topcheftillæg til stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer.

13.4.2. Omplacering til anden løngruppe

En omplacering af en stilling kan være enten stillingsbestemt eller personlig, jf. afsnit 13.3.3. Stillingsbestemte omplaceringer forudsætter, at der er sket varige og væsentlige ændringer i stillingsindholdet. Er omplaceringen personlig, genbesættes stillingen ved ledighed i den oprindelige løngruppe. Personlige omplaceringer sker på baggrund af den aktuelle stillingsindehavers konkrete kompetencer, erfaringer mv.

Omplaceringer af stillinger til gruppe 3 og 4 kan kun ske ved aftale mellem Finansministeriet og den forhandlingsberettigede centralorganisation. Dette sker efter samme procedure som ved omklassificering, jf. afsnit 13.3.3 .