13.3. Klassificering og omklassificering af stillinger

Klassificering og omklassificering er den procedure, der indplacerer chefstillinger i lønrammer. Proceduren følges, uanset om stillingen skal besættes på tjenestemandsvilkår eller overenskomstvilkår. For stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer, se afsnit 13.4.1. For stillinger omfattet af chefaftalerne på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner, se afsnit 13.7.

Hvorvidt der er tale om en klassificering eller en omklassificering, afhænger af, om der er tale om en ny stilling (klassificering) eller om en eksisterende stilling, der har gennemgået en væsentlig udvikling i sit stillingsindhold (omklassificering).

For så vidt angår de nærmere rammer for cheflønspuljebelastning ved klassificering og omklassificering af stillinger henvises der til afsnit 13.5. Lønændringer til chefstillinger ved institutioner, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer, jf. afsnit 13.5.1., eller de to nye chefaftaler på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner, jf. afsnit 13.7., skal ikke puljefinansieres.

For at der kan være tale om en ny stilling, skal følgende forudsætninger typisk være opfyldt: Stillingen besættes efter offentligt opslag, og der er tale om helt nye eller en omfattende udvidelse af eksisterende opgaver eller en organisatorisk ændring, hvor der etableres en ny funktion.

Ændringen skal være knyttet til et bestemt tidspunkt. Hvis det ikke er muligt at fastslå en bestemt dato, fx fordi ændringen har fundet sted over en længere periode ("glidende udvikling"), er der ikke tale om en ny stilling, og en eventuel lønændring skal følge reglerne om omklassificering.

Sondringen mellem klassificering og omklassificering er nærmere beskrevet i kap. 4 i Finansministeriets vejledning om decentrale klassificeringer.

13.3.1. Klassificering af stillinger i lønramme 35 og 36

Klassificering af stillinger i lønramme 35 og 36 adskiller sig fra klassificering af stillinger i de højere lønrammer ved, at det enkelte ministerium selv skal indgå aftale om stillingens klassificering med den relevante centralorganisation.

Ministeriet fremsender forslag om stillingens klassificering til centralorganisationen vedlagt stillingsbeskrivelse, organisationsdiagram og lign.

Hvis centralorganisationen inden for en frist på tre uger gør indsigelse mod den foreslåede klassificering, skal ministeriet optage forhandling med organisationen. Har organisationen derimod ikke reageret i løbet af de tre uger, er stillingen klassificeret som foreslået.

Undtaget fra ovenstående er dog gruppevise klassificeringer, hvor en større gruppe af ensartede stillinger klassificeres samtidigt. Gruppevise omklassificeringer vil skulle aftales mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede centralorganisation.

13.3.2. Klassificering af stillinger i lønramme 37 og derover

Stillinger i lønramme 37 og derover skal klassificeres ved aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede centralorganisation.

Ministeriets departement skal derfor fremsende en anmodning om klassificering til Finansministeriet. Hvis ministeriet råder over et ledigt stillingsnummer, fremsendes anmodningen direkte til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Hvis der derimod samtidig skal søges om oprettelse af et nyt stillingsnummer, fremsendes anmodningen til den relevante paragrafredaktør i Finansministeriets departement, jf. afsnit 13.2. 

Anmodningen skal ske ved at udfylde 'Skema til anmodning om oprettelse og indplacering/klassificering af chefstillinger herunder omplacering/omklassificering'.

Skemaet skal udfyldes med grunddata for stillingen samt en beskrivelse af de ændringer, som er baggrund for anmodningen, og en beskrivelse af stillingen.

For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling er det vigtigt, at anmodningen er fyldestgørende. Det vil ellers ikke umiddelbart være muligt for Finansministeriet at foretage den nødvendige vurdering af stillingen i forhold til en klassificering.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fremsender meddelelse om stillingens klassificering til ministeriet og orienterer samtidig den forhandlingsberettigede centralorganisation.

Centralorganisationen kan inden for en frist på tre uger gøre indsigelse mod den foreslåede klassificering. Ministeriet vil blive orienteret, hvis centralorganisationen gør indsigelse.

13.3.3. Særligt om omklassificering

Omklassificering følger som udgangspunkt proceduren for klassificering, jf. ovenstående.

En omklassificering kan være enten stillingsbestemt eller personlig. Stillingsbestemte omklassificeringer forudsætter, at der er sket varige og væsentlige ændringer i stillingsindholdet. Er omklassificeringen personlig, genbesættes stillingen ved ledighed på de oprindelige lønvilkår.

Personlige omklassificeringer sker på baggrund af den aktuelle stillingsindehavers konkrete kompetencer, erfaringer mv.

For ansatte omfattet af aftale om lokalløn afholdes udgifter til omklassificering fra lønramme 34 og derunder til lønramme 35 og 36 af lokallønspuljen, se afsnit 12.3.2.4. Aftale om omklassificering af enkeltstillinger til lønramme 36 og derunder indgås mellem det pågældende ministerium og den forhandlingsberettigede centralorganisation. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forudsætter, at ministeriet videredelegerer kompetencen til styrelser/institutioner, der herefter selv kan indgå aftale med centralorganisationen eller den, som centralorganisationen har delegeret til.

Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i teknisk vejledning om lokalløn og chefløn 1999.

For så vidt angår de nærmere rammer for cheflønspuljebelastning ved klassificering og omklassificering af stillinger til lønramme 37 eller højere henvises der til afsnit 13.5. Omklassificering af stillinger til lønramme 37 og derover kan kun ske ved aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede centralorganisation.