13.7. Selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner

Ved OK18 blev Finansministeriet, Akademikerne, LC og CO10 enige om at indgå to nye tværgående chefaftaler - én der dækker store dele af Undervisningsministeriets område og én der dækker dele af Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Chefaftalerne vil finde anvendelse for chefer med personaleledelse, som aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil.

Cheferne skal endvidere være ansat ved institutioner oprettet efter:

  • lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser
  • lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
  • lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
  • lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
  • lov om medie- og journalisthøjskolen
  • lov om erhvervsakademier for videregående uddannelse, og/eller
  • lov om maritime uddannelser

Begge chefaftaler vil være takstløse, dvs. at parterne ikke på forhånd har fastsat en basisløn for en bestemt stilling og at den løn, der aftales, er uden opdeling i grundløn og tillæg. Der skal ikke længere aftales kvalifikations- og funktionstillæg. Herudover giver begge chefaftaler mulighed for at aftale resultatløn og fastsætte bonus.

Chefstillinger omfattet af én af de to chefaftaler skal ikke klassificeres ved aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen fastsættes ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende chef og lønnen reguleres med den generelle procentregulering.

Stillinger i lønramme 37 og højere er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol og oprettelse af nye stillinger følger proceduren beskrevet i afsnit 13.2.

Finansministeriet vil udsende en vejledning med yderligere information om de aftalemæssige rammer for ansættelse efter de to chefaftaler.

For yderligere information om rammerne for lønfastsættelsen på institutioner omfattet af de to chefaftaler henvises til Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.