13.7. Selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner

Finansministeriet, Akademikerne, LC og CO10 har indgået to tværgående chefaftaler - én der dækker store dele af Børne- og Undervisningsministeriets område, jf. Fmst. cirk. 28/06 2019 om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område, og én der dækker dele af Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. Fmst. cirk. 28/06 2019 om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Chefaftalerne finder anvendelse for chefer med personaleledelse, som aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil.

Cheferne skal endvidere være ansat ved institutioner oprettet efter:

  • lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser
  • lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
  • lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
  • lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
  • lov om medie- og journalisthøjskolen
  • lov om erhvervsakademier for videregående uddannelse, og/eller
  • lov om maritime uddannelser

Endvidere har Finansministeriet, LC og Djøf indgået Fmst. cirk. 28/6 2019 om ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) (chefaftale), der dækker chefer med personaleledelse ansat ved institutioner for forberedende grunduddannelser (FGU).

Alle chefaftaler er takstløse, dvs. at parterne ikke på forhånd har fastsat en basisløn for en bestemt stilling og at den løn, der aftales, er uden opdeling i grundløn og tillæg. Der skal ikke aftales kvalifikations- og funktionstillæg. Herudover giver begge chefaftaler mulighed for at aftale resultatløn og fastsætte bonus, jf. i øvrigt afsnit 13.8.

Chefstillinger omfattet af én af de tre chefaftaler skal ikke klassificeres ved aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen fastsættes ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende chef og lønnen reguleres med den generelle procentregulering.

Finansministeriets stillingskontrol finder anvendelse for chefaftalernes dækningsområde og derfor skal oprettelsen af nye stillinger i lønramme 37 og højere følge proceduren beskrevet i afsnit 13.2.

For yderligere information om de aftalemæssige rammer for ansættelse efter chefaftalerne henvises der til ’Vejledning om aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriets område’.

For yderligere information om rammerne for lønfastsættelsen på institutioner omfattet af de to chefaftaler henvises til Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.