13.2. Stillingskontrol

Der er særlig kontrol med stillinger klassificeret i de øverste lønrammer, dvs. lønramme 37 og derover, samt stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Før en sådan stilling kan oprettes, skal den godkendes af Finansministeriets departement. Den vil herefter få tildelt et stillingsnummer, der knytter sig til stillingen og lønrammen/løngruppen.

Stillingskontrollen omfatter følgende stillinger:

  • Stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten og chefaftalerne på selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner
  • Øvrige overenskomststillinger på lønramme 37-niveau og derover
  • Tjenestemandsstillinger og tjenestemandslignende stillinger i lønramme 37 eller derover
  • Stillinger på individuelle lønvilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover.

Hvis et ministerium ønsker at få oprettet en stilling omfattet af stillingskontrollen, skal ministeriet indsende et begrundet forslag til Finansministeriets departement. Forslaget udarbejdes ved at udfylde 'Skema til anmodning om oprettelse og indplacering/klassificering af chefstillinger, herunder omplacering/omklassificering'. Skemaet anvendes også ved klassificering og indplacering, jf. afsnit 13.4.1. og afsnit 13.3.2.

Stillingens oprettelse og klassificering/indplacering vurderes af Finansministeriets departement og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Hvis oprettelsen godkendes, skal stillingens klassificering/indplacering aftales mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den relevante centralorganisation. Dette gælder dog ikke for indplacering i løngruppe 1 og 2 efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, jf. afsnit 13.4.1.

Behandlingen af ministeriernes forslag til oprettelse af nye stillinger sker to gange årligt: I forbindelse med forslag til finansloven (april) samt i forbindelse med ændringsforslag til finansloven (oktober).

Forslag til oprettelse og klassificering/indplacering af en stilling skal sendes til det pågældende ministerområdes paragrafredaktør i Finansministeriets departement.

Økonomistyrelsen fører et centralt register over godkendte stillinger i lønramme 37 og derover, herunder stillinger på individuelle lønvilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover samt stillinger i løngruppe 1-4. Hver stilling er forsynet med et stillingsnummer, der meddeles ministeriet af Økonomistyrelsen.

Et ubesat stillingsnummer skal nedlægges, medmindre det planlægges genbesat, eller ministeriet ønsker at anvende stillingsnummeret til en anden stilling.

Det er det enkelte ministeriums ansvar, at ændringer i stillingsregisteret løbende indrapporteres til Økonomistyrelsen.

Ved ansættelse på individuelle lønvilkår skal lønvilkårene godkendes af Fi­nansministeriet, hvis den samlede løn svarer til eller overstiger lønnen for en tjenestemands­stilling i lønramme 37. Det kan i forbindelse med godkendelse af en individuel kontrakt fastsættes, at cheflønspuljen nedskrives med de cheflønspuljetillæg, der tidligere var knyttet til stillingen.