13.1. Indledning

Kapitlet omfatter stillinger klassificeret i lønrammerne 35-42+ i tjenestemændenes lønsystem og stillinger indplaceret i løngruppe 1-4 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af de to aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på henholdsvis Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område, som blev aftalt ved OK18.

Ansættelse som chef kan ske på følgende måder:

  • Som tjenestemand
  • Efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
  • Efter anden overenskomst (fx akademikeroverenskomsten)
  • På individuel kontrakt

Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer omfatter alle administrative chefstillinger i lønramme 37-40 (aftalens løngruppe 1-4) i departementer, styrelser, direktorater og tilsyn, samt en række nærmere angivne institutioner, jf. afsnit 13.4. Stillinger omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer er ikke omfattet af cheflønsaftalen. Indplaceringen (klassificeringen) af stillinger i løngruppe 1 og 2 (svarende til lønramme 37 og 38) er decentraliseret til de enkelte ministerier.

Ved ansættelse som tjenestemand eller efter anden overenskomst end rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer gælder cheflønsaftalen, jf. afsnit 13.5.

Chefer ansat på individuel kontrakt, jf. kapitel 1 er ikke omfattet af cheflønsaftalen. Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med godkendelse af en individuel kontrakt fastsætte, at cheflønspuljen nedskrives med de cheflønspuljetillæg, der tidligere var knyttet til stillingen.

Kapitlet indeholder en gennemgang af: