9.2.2.2. Undtagelser

Der er ikke aktindsigt i sager om ansættelse og forfremmelse, men der er i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold (lovens § 21, stk. 2) ret til aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige regler i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 3, 1. pkt. Det gælder dog ikke i sager om ansættelse og forfremmelse.

Af lovbemærkningerne fremgår, at retten til aktindsigt i den ansattes uddannelse både omfatter uddannelse før ansættelsen og efteruddannelse, men ikke eksamenskarakterer.

Det fremgår endvidere, at der kun er ret til aktindsigt i nuværende og tidligere arbejdsopgaver, men ikke i hvilke arbejdsopgaver den ansatte skal varetage fremover, eller hvilke kurser den pågældende skal gennemgå.

Retten til aktindsigt i den ansattes lønmæssige forhold omfatter ikke kun grundløn, men også fx vederlag for merarbejde, kvalifikations- og funktionstillæg, særlige tillæg, fratrædelsesgodtgørelse og pension mv. De nærmere omstændigheder i forbindelse med tildeling af tillæg eller indgåelse af aftale om fratrædelsesgodtgørelse er derimod ikke omfattet af loven.

For ansatte i chefstillinger, det vil typisk sige stillinger som kontorchef og højere, gælder desuden, at disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover er omfattet af offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt inden for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse blev truffet, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 3, 2. og 3. pkt

Det er en forudsætning for bestemmelsens anvendelse, at det forhold, der har medført den disciplinære reaktion, er begået i en chefstilling. Det indebærer, at oplysninger om disciplinære reaktioner begået før ansættelsen i en chefstilling således ikke er omfattet.

Det er kun disciplinære reaktioner af en vis alvor, som er undergivet aktindsigt, idet der skal være tale om advarsel eller derover. Det betyder, at der skal være tale om en egentlig sanktion. Der er ikke aktindsigt for så vidt angår "tjenstlige tilkendegivelser", herunder henstillinger, påmindelser mv. i anledning af forhold, som ansættelsesmyndigheden finder kritisable, men som ikke giver grundlag for at iværksætte en egentlig disciplinærforfølgning.

Retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 21, stk. 3, 2. og 3. pkt., omfatter kun oplysninger om selve den disciplinære sanktion, dvs. ansættelsesmyndighedens brev med den endelige afgørelse i sagen, men derimod ikke det materiale, der ligger til grund for den disciplinære sanktion. Det indebærer, at fx udskrifter af protokollen fra tjenstlige forhør og forhørslederens beretning således ikke er omfattet af retten til aktindsigt.

Oplysninger i afgørelsen, som ikke særligt angår den disciplinære sanktion, skal bedømmes i overensstemmelse med de almindelige regler i lovens § 21, stk. 2, og § 21, stk. 3, 1 pkt. Det betyder fx, at en eventuelt angivet privatadresse i afgørelsen ikke er omfattet af retten til aktindsigt.

Oplysninger omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 21, stk. 3, 2. og 3. pkt., vil imidlertid kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens §§ 30-35, hvis der måtte være grundlag herfor efter disse bestemmelser. Øvrige dokumenter og oplysninger i sagen, fx udskrifter af protokollen fra tjenstlige forhør og forhørslederens beretning, er ikke omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven § 21, stk. 3, 2. og 3. pkt.

Se mere om aktindsigt i offentligt ansattes navne i myndighedsguiden på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.