9.2.1. Lovens område

Offentlighedsloven fastsætter de almindelige regler om offentlighedens adgang til aktindsigt og gælder som udgangspunkt for al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning.

Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, jf. lovens § 7. Det er således ikke en betingelse for adgang til aktindsigt efter loven, at ansøgeren er part i den pågældende sag. 

Loven er uddybet i Justitsministeriets vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen (2013).