22.1.3.7. Dobbelt husførelse

Udgifter foranlediget af dobbelt husførelse godtgøres efter regning, hvis følgende 4 betingelser er opfyldt, jf. aftalens § 15, stk. 1:

a. Medarbejderen skal have til hensigt at skifte bolig.

b. Den dobbelte husførelse skal være forårsaget af forflyttelsen og må ikke skyldes andre omstændigheder.

c. Det forudsættes, at den ansatte ikke har mulighed for at skaffe sig passende bolig ved det nye tjenestested.

Det kan fx være tilfældet, hvis der ikke er egnede boliger til salg i nærheden af det nye tjenestested, eller hvis den ansatte er økonomisk afskåret fra at investere i en ny bolig, fordi den hidtidige ejerbolig/andel ikke har kunnet afhændes.

I en vurdering af, hvad der i det enkelte tilfælde må anses for passende bolig, kan indgå familiens størrelse, økonomi, hidtidige boligforhold o.l.

Hvis medarbejderen derimod ikke ønsker at afhænde sin tidligere bolig, fx fordi ægtefælle og/eller børn skal blive boende, er betingelsen ikke opfyldt.

d. Medarbejderen skal opretholde husførelse på det tidligere tjenestested, dvs. at ægtefællen og/eller hjemmeværende børn (under 21 år) fortsat skal bo i den hidtidige bolig.

Der kan også udbetales godtgørelse for dobbelt husførelse i den omvendte situation, hvor familien er flyttet til det nye tjenestested forud for tidspunktet for skift af tjenestested, mens medarbejderen bliver boende, indtil tjenestestedet flytter, jf. aftalens § 15, stk. 2.

På opfordring fra tjenestestedet skal den ansatte kunne godtgøre, hvad der er foretaget for at skaffe anden bolig. Denne opfordring bør dog normalt ikke fremsættes, før der er gået 3 måneder efter tidspunktet for forflyttelsen, og bør foregå med en betydelig lempelighed, da flytning altid vil påføre medarbejderen udgifter. Der bør derfor gives medarbejderen en rimelig tid til at skaffe sig bolig på det nye tjenestested.

Godtgørelsesgrundlaget er i alle tilfælde kun dokumenterede udgifter til den ansattes overnatning og fortæring mv., dog maksimalt svarende til udstationeringsydelser efter tjenesterejseaftalen, jf. PAV kap. 21, dvs. at der sker nedsættelse fra og med den 29. dag. Medarbejdere, der efter reglerne om tjenesterejser rejser efter regning, er ikke omfattet af maksimum, men kan få godtgjort rimelige merudgifter.

Det er dog i alle tilfælde kun den forflyttedes merudgifter, der kan dækkes, og ikke den øvrige families udgifter. Udgifterne skal dokumenteres i hele perioden. Der er ikke hjemmel i aftalens § 15, stk. 3, til at dokumentere i fx 14 dage og anvende et skøn for resten af perioden.

Reglerne om dobbelt husførelse gælder ikke for enlige. Men enlige, der ikke har kunnet sælge deres hidtidige ejerbolig eller andelsbolig, kan få godtgjort dokumenterede udgifter til overnatning inden for den ramme, der er fastsat for udstationering, jf. aftalens § 16.

Godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse kan efter aftalen udbetales i indtil 12 måneder.

Efter konkret vurdering kan ansættelsesmyndigheden forlænge perioden ud over de 12 måneder, specielt i tilfælde, hvor medarbejderen ikke har kunnet sælge sin ejerbolig eller andelsbolig, selv om særlige bestræbelser herfor har været udvist, jf. aftalens § 15, stk. 4. Det kan fx være tilfældet, hvor medarbejderen flere gange har skiftet ejendomsmægler og/eller gennemført væsentlige prisnedsættelser.