22.1.3. Uansøgt forflyttelse

22.1.3.1. Begreb

Ved uansøgt forflyttelse forstås, at medarbejderen beordres til at skifte tjenestested, jf. aftalens § 10, stk. 1.

I de situationer, hvor medarbejderen, uanset om vedkommende ansættelsesretligt er forpligtet til at lade sig forflytte, får nyt tjenestested i forbindelse med nedlæggelse eller flytning af tjenestestedet eller nedlæggelse af stillinger, udbetales flyttegodtgørelse dog også efter reglerne om uansøgt forflyttelse, jf. aftalens § 10, stk. 2. Tilsvarende gælder for ressortomlægninger.

Også i tilfælde, hvor medarbejderen allerede ved ansættelsen er bekendt med, at tjenestestedet skal flytte, og at det faste tjenestested dermed vil ændre sig, er der tale om uansøgt forflyttelse.

22.1.3.2. Befordringsudgifter og besigtigelsesrejse

Godtgørelse af befordringsudgifter kan udbetales i forbindelse med selve flytningen (flytterejse) for hele husstanden, jf. aftalens § 11, stk. 1.

Der kan endvidere betales for en besigtigelsesrejse for medarbejderen og/eller dennes ægtefælle forud for flytterejsen, jf. aftalens § 11, stk. 2. Besigtigelsesrejsen har til formål, at medarbejderen kan orientere sig i området og besigtige potentielle nye boliger.

Hvis tjenestestedet i helt særlige tilfælde vurderer, at det i forbindelse med en besigtigelsesrejse er nødvendigt, at medarbejderens og/eller dennes ægtefælle overnatter i området ved det nye tjenestested, godtgøres udgifterne til overnatningen, i det omfang de ikke overstiger hoteldispositionsbeløbet, jf. PAV kap. 21.

Hvis medarbejderen benytter bil på flytterejsen eller besigtigelsesrejsen, godtgøres de kilometer, medarbejderen har kørt, efter den lave sats, jf. PAV kap. 21.

Medarbejderen har ikke ret til at foretage hverken besigtigelses- eller flytterejsen i arbejdstiden, og den tid, der medgår til rejserne, er ikke arbejdstid.

22.1.3.3. Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning

Godtgørelse af udgifter ved indboets flytning er betinget af, at medarbejderen har indhentet tilbud fra mindst tre flytteforretninger, jf. aftalens § 12, stk. 1, litra a. Dette gælder dog ikke medarbejdere, som kun flytter med enkelte indbogenstande. Medarbejdere, der selv foretager flytningen, kan få refunderet udgifterne til leje af transportmiddel samt eventuel færgeudgift/broafgift, jf. aftalens § 12, stk. 3.

De modtagne flyttetilbud skal godkendes af det tjenestested, hvortil medarbejderen flytter, jf. aftalens § 12, stk. 1, litra b. Hvis ingen af de tilbud, medarbejderen har indhentet, kan godkendes, skal det nye tjenestested fremskaffe et nyt flyttetilbud. Hvis medarbejderen ønsker at benytte et tilbud, der er højere end det godkendte, skal pågældende selv betale forskelsbeløbet, jf. aftalens § 12, stk. 2.

Tilbuddet skal indeholde oplysning om transportmåden, om betaling for leje af flyttebil, arbejdsløn til ind- og udpakning, læsning og ned- og opbæring, eventuelle udgifter til færge/skibe/broafgift og om andre ydelser, der kan specificeres.

Udgiften til almindelig transportforsikring, som er inkluderet i tilbudssummen, vil kunne dækkes. Der kan desuden dækkes rimelige udgifter til all risk-forsikring i de situationer, hvor flytning foregår ad søvejen og flyttevogn ikke kan medtages. Udgifter til forsikringspræmier i øvrigt godtgøres normalt ikke.

22.1.3.4. Installationsudgifter

Rimelige udgifter til nedtagning og opsætning af lamper og sædvanlige husholdningsmaskiner refunderes, hvis arbejdet er udført af en autoriseret installatør, jf. aftalens § 12, stk. 4. Efter praksis betragtes fx køleskab, komfur og opvaske- og vaskemaskine som "sædvanlige husholdningsmaskiner", men fx ikke en tv-antenne. Der vil heller ikke kunne dækkes udgifter til ny-installationer eller til egentlige ændringer af selve installationen (fx overgang fra gas- til el-drift).

22.1.3.5. Supplerende godtgørelse

Der udbetales en fast godtgørelse - supplerende godtgørelse - til dækning af en række uspecificerede udgifter, som normalt følger med en flytning, fx tæpper og gardiner, flytteskader, flytning af privat telefon mv., jf. aftalens § 13, stk. 1. Godtgørelsen er uafhængig af de konkrete udgifter, der derfor ikke skal dokumenteres, jf. aftalens § 13, stk. 5.

Den supplerende flyttegodtgørelse udbetales med den sats, der gælder på flyttetidspunktet, jf. aftalens § 13, stk. 8.

Supplerende godtgørelse ydes med én sats, der svarer til den tidligere sats for gifte. Samtidig er satsen for enlige blevet afskaffet, jf. aftalens § 13, stk. 3.

Den supplerende godtgørelse fordobles, hvis der er forløbet 3 år eller derunder siden sidste uansøgte forflyttelse, jf. aftalens § 13, stk. 6.

Godtgørelsen reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for september, jf. aftalens § 13, stk. 7.

Reguleringen af satserne vil fremgå af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, jf. Fmst. cirk. 23/01 2023 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2023.

22.1.3.6. Godtgørelse af huslejetab

Dokumenterede udgifter i den bolig, medarbejderen forlader, godtgøres. Der er således ikke hjemmel til at godtgøre huslejetabet i en bolig, som medarbejderen har købt eller lejet, men endnu ikke er flyttet ind i, jf. flyttegodtgørelsesaftalens § 14, stk. 1.

Godtgørelsen udbetales først, når boligen er endeligt fraflyttet af medarbejderen samt dennes eventuelle ægtefælle og børn. Boligen betragtes også som endeligt fraflyttet i tilfælde, hvor den er udlånt eller udlejet i en periode.

Hvis medarbejderen forlader en lejet bolig og ikke samtidig har kunnet frigøre sig fra lejekontrakten, udgør huslejetabet leje, centralvarme o.l., som medarbejderen ifølge kontraktlig forpligtelse må betale. Eventuelt offentligt boligtilskud (boligsikring) fradrages ved beregning af godtgørelsen, jf. aftalens § 14, stk. 2.

Hvis medarbejderen forlader en andelsbolig, og andelen ikke har kunnet sælges, udgør huslejetabet den boligafgift, som medarbejderen må betale til andelsboligforeningen. Renter og eventuelle administrationsbidrag på lån til andelen i andelsboligforeningen godtgøres ikke, jf. aftalens § 14, stk. 3.

Hvis medarbejderen fraflytter en ejerbolig, og denne ikke har kunnet sælges, udgør huslejetabet udgifterne til renter og eventuelle administrationsbidrag på lånene. Der kan ikke godtgøres andre løbende udgifter end de nævnte, jf. aftalens § 14, stk. 4.

I godtgørelsesgrundlaget kan kun indgå lån med sikkerhed i ejendommen, og lån skal have direkte tilknytning til finansieringen af ejendommen. Lån stiftet senere end 1 år før forflyttelsestidspunktet kan dog ikke indgå i huslejetabet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. aftalens § 15, stk. 5. Som lån stiftet i perioden betragtes også lån, som er overtaget af medarbejderen.

Hvis en bolig i huslejetabsperioden har været udlejet, modregnes den modtagne leje i huslejetabet.

Såvel for andele i en andelsboligforening som for fast ejendom skal medarbejderen udvise aktive bestræbelser for at få solgt andelen eller ejerboligen.

Medarbejderen skal over for tjenestestedet afgive erklæring om, at boligen ikke har kunnet sælges.

Huslejetabsperioden regnes fra fraflytningstidspunktet.

I lejede boliger anses huslejetabsperioden for afsluttet ved den normale opsigelsesperiodes ophør. I andels- og ejerboliger anses huslejetabsperioden for afsluttet på den i slutsedlen/skødet fastsatte overtagelsesdato.

I lejede boliger kan godtgørelsen ikke ydes for en længere periode end svarende til det normale opsigelsesvarsel for boligen, jf. aftalens § 14, stk. 2.

For andele i en andelsboligforening og for ejerboliger gælder, at godtgørelsen normalt ikke udbetales i mere end 6 måneder, jf. flyttegodtgørelsesaftalens § 14, stk. 3 og 4. Ansættelsesmyndigheden kan dog på grundlag af en konkret vurdering forlænge perioden, hvis

 • der er udvist særlige bestræbelser for at sælge ejendommen (andelen), fx flere skift af ejendomsmægler og væsentlige prisnedsættelser, og
 • salgsprisen må anses for rimelig i forhold til tidligere købspris og/eller kontantvurderingen.

Begge betingelser skal være opfyldt, hvis 6-måneders-perioden skal kunne forlænges.

Efter praksis har perioden været forlænget op til 15 måneder. Har ejendomsmarkedet lokalt været ekstraordinært svagt, og har der været tale om prisnedsættelser væsentligt under kontantvurderingen, er perioden i ganske få tilfælde forlænget yderligere. Afgørelse om forlængelse træffes af vedkommende ministerium mv.

Medarbejderen vil ikke i samme tidsrum kunne modtage godtgørelse for både huslejetab og dobbelt husførelse, men en periode, hvor medarbejderen modtager godtgørelse for dobbelt husførelse, vil kunne efterfølges af en periode, hvori der udbetales godtgørelse af huslejetab, jf. aftalens § 14, stk. 6.

22.1.3.7. Dobbelt husførelse

Udgifter foranlediget af dobbelt husførelse godtgøres efter regning, hvis følgende 4 betingelser er opfyldt, jf. aftalens § 15, stk. 1:

a. Medarbejderen skal have til hensigt at skifte bolig.

b. Den dobbelte husførelse skal være forårsaget af forflyttelsen og må ikke skyldes andre omstændigheder.

c. Det forudsættes, at den ansatte ikke har mulighed for at skaffe sig passende bolig ved det nye tjenestested.

Det kan fx være tilfældet, hvis der ikke er egnede boliger til salg i nærheden af det nye tjenestested, eller hvis den ansatte er økonomisk afskåret fra at investere i en ny bolig, fordi den hidtidige ejerbolig/andel ikke har kunnet afhændes.

I en vurdering af, hvad der i det enkelte tilfælde må anses for passende bolig, kan indgå familiens størrelse, økonomi, hidtidige boligforhold o.l.

Hvis medarbejderen derimod ikke ønsker at afhænde sin tidligere bolig, fx fordi ægtefælle og/eller børn skal blive boende, er betingelsen ikke opfyldt.

d. Medarbejderen skal opretholde husførelse på det tidligere tjenestested, dvs. at ægtefællen og/eller hjemmeværende børn (under 21 år) fortsat skal bo i den hidtidige bolig.

Der kan også udbetales godtgørelse for dobbelt husførelse i den omvendte situation, hvor familien er flyttet til det nye tjenestested forud for tidspunktet for skift af tjenestested, mens medarbejderen bliver boende, indtil tjenestestedet flytter, jf. aftalens § 15, stk. 2.

På opfordring fra tjenestestedet skal den ansatte kunne godtgøre, hvad der er foretaget for at skaffe anden bolig. Denne opfordring bør dog normalt ikke fremsættes, før der er gået 3 måneder efter tidspunktet for forflyttelsen, og bør foregå med en betydelig lempelighed, da flytning altid vil påføre medarbejderen udgifter. Der bør derfor gives medarbejderen en rimelig tid til at skaffe sig bolig på det nye tjenestested.

Godtgørelsesgrundlaget er i alle tilfælde kun dokumenterede udgifter til den ansattes overnatning og fortæring mv., dog maksimalt svarende til udstationeringsydelser efter tjenesterejseaftalen, jf. PAV kap. 21, dvs. at der sker nedsættelse fra og med den 29. dag. Medarbejdere, der efter reglerne om tjenesterejser rejser efter regning, er ikke omfattet af maksimum, men kan få godtgjort rimelige merudgifter.

Det er dog i alle tilfælde kun den forflyttedes merudgifter, der kan dækkes, og ikke den øvrige families udgifter. Udgifterne skal dokumenteres i hele perioden. Der er ikke hjemmel i aftalens § 15, stk. 3, til at dokumentere i fx 14 dage og anvende et skøn for resten af perioden.

Reglerne om dobbelt husførelse gælder ikke for enlige. Men enlige, der ikke har kunnet sælge deres hidtidige ejerbolig eller andelsbolig, kan få godtgjort dokumenterede udgifter til overnatning inden for den ramme, der er fastsat for udstationering, jf. aftalens § 16.

Godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse kan efter aftalen udbetales i indtil 12 måneder.

Efter konkret vurdering kan ansættelsesmyndigheden forlænge perioden ud over de 12 måneder, specielt i tilfælde, hvor medarbejderen ikke har kunnet sælge sin ejerbolig eller andelsbolig, selv om særlige bestræbelser herfor har været udvist, jf. aftalens § 15, stk. 4. Det kan fx være tilfældet, hvor medarbejderen flere gange har skiftet ejendomsmægler og/eller gennemført væsentlige prisnedsættelser.

22.1.3.8. Besøgsrejser

En medarbejder, der modtager godtgørelse for dobbelt husførelse, kan hver uge få godtgjort udgiften til en rejse tur/retur til besøg hos familien. Rejser kan ikke spares op. Hvis fly benyttes, skal medarbejderen selv betale det beløb, der overstiger udgiften til billigste offentlige transportmiddel. For rejser til og fra Bornholm refunderes dog udgiften til billigste flybillet. Hvis medarbejderen vil benytte privat bil eller motorcykel, udbetales godtgørelse pr. km efter den lave takst, jf. Fmst. cirk. 3/1 2023 om tjenesterejseaftalen (tjenesterejseaftalen), samt eventuel færgeudgift/broafgift, dog i alt maksimalt et beløb svarende til udgiften for billigste offentlige transportmiddel.

I stedet for godtgørelse af udgifterne til en hjemrejse kan medarbejderen, hvis de tjenstlige forhold ikke er til hinder for det, få godtgjort befordringsudgifterne til ægtefællens og/eller de hjemmeværende børns besøgsrejse til det ny tjenestested inden for samme udgiftsbeløb, som pågældendes egen hjemrejse ville kunne godtgøres med, jf. flyttegodtgørelsesaftalens § 18, stk. 4.

22.1.3.9. Transport mellem hjem og arbejdssted

Til medarbejdere, der opfylder betingelserne for at få godtgjort udgifter ved dobbelt husførelse, kan der i stedet godtgøres udgifter til befordring mellem medarbejderens bopæl og det nye tjenestested.

Til transporten kan benyttes offentlige transportmidler eller, hvis ansættelsesmyndigheden tillader det, privat befordringsmiddel med godtgørelse efter den lave kilometersats, jf. tjenesterejseaftalen.

Godtgørelsen kan udbetales inden for de beløbs- og tidsgrænser, der er fastsat for dobbelt husførelse, og højst med det beløb, hvormed medarbejderens udgifter til transport mellem bopæl og tjenestested er forøget ved forflyttelsen.

22.1.3.10. Udgifter til opmagasinering

I stedet for godtgørelse af huslejetab, godtgørelse for dobbelt husførelse eller godtgørelse for transport mellem hjem og det ny tjenestested kan der udbetales godtgørelse for udgifter til opmagasinering af indboet. Der kan udbetales godtgørelse for udgifter til opmagasinering af indboet indtil medarbejderen har anskaffet sig passende bolig, normalt ikke i mere end 12 måneder, jf. flyttegodtgørelsesaftalens § 19.

22.1.3.11. Handelsomkostninger

Der udbetales godtgørelse for dokumenterede handelsomkostninger i forbindelse med køb og/eller salg af fast ejendom eller andel i en andelsboligforening inden for et beløb af 55.000 kr., jf. aftalens § 20, stk. 2 og 3. Herudover udbetales en yderligere godtgørelse af samme størrelse som de dokumenterede handelsomkostninger, dog højst 32.500 kr., jf. aftalens § 20, stk. 4. Har der fx været afholdt 7.500 kr. til handelsomkostninger, vil der kunne udbetales yderligere 7.500 kr. i godtgørelse. Har der været afholdt 35.000 kr. i handelsomkostninger, kan der kun udbetales 32.500 kr. yderligere. Beløbene er uregulerede.

Der kan kun godtgøres udgifter til køb og/eller salg af medarbejderens helårsbolig.

Som fast ejendom betragtes et grundstykke og eventuelle bygninger derpå, som i forhold til udstyknings- og tinglysningslovgivningen behandles som en helhed, samt bygninger på lejet grund og ejerlejligheder.

Udgifter til handelsomkostninger i forbindelse med køb af byggegrund kan godtgøres, hvis medarbejderen dokumenterer en faktisk byggehensigt.

Som handelsomkostninger betragtes udgifter til salær til advokater og autoriserede ejendomsmæglere, stempelafgift, tilstandsrapport, energimærkning, annonceudgifter samt tinglysningsafgifter. Efter praksis godtgøres også overtagelses-/ekspeditionsgebyrer o.l. i forbindelse med låneoptagelse. Det er dog altid en betingelse for godtgørelse af handelsomkostninger ved etablering af lån, at medarbejderen i det enkelte tilfælde over for ansættelsesmyndigheden kan fremlægge dokumentation for, at det pågældende lån har direkte tilknytning til finansieringen af ejendomshandlen.

22.1.3.12. Eksempler

Nedenfor beskrives typeeksempler, som illustrerer sammenhængen mellem de forskellige ydelser beskrevet ovenfor.

Eksempel 1

Medarbejderen, der er enlig, flytter sin bopæl til det nye tjenestested i Randers. Den pågældende opsiger sit lejemål i København og overtager en ny lejelejlighed i Randers.

Medarbejderen kan i henhold til flyttegodtgørelsesaftalen få godtgørelse for:

 • Besigtigelsesrejse til Randers forud for flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 2
 • Befordringsudgifter i forbindelse med selve flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 1
 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Supplerende flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse (uden dokumentation) – § 13

Huslejetab, hvis den pågældende ikke har mulighed for at frigøre sig fra lejemålet samtidig med fraflytningen (mod dokumentation) – § 14

Eksempel 2

Medarbejderen, der er enlig, flytter sin bopæl til det nye tjenestested i Randers. Den pågældende har en andelslejlighed i København og flytter i en midlertidig bolig i Randers.

Medarbejderen kan i henhold til flyttegodtgørelsesaftalen få godtgørelse for:

 • Besigtigelsesrejse til Randers forud for flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 2
 • Befordringsudgifter i forbindelse med selve flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 1
 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Supplerende flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse (uden dokumentation) – § 13

Hvis medarbejderen ikke har kunnet sælge sin andelsbolig i København kan medarbejdere i henhold til flyttegodtgørelsesaftalen tillige få godtgørelse for:

 • Enten huslejetab for andelsboligen i København (mod dokumentation) – § 14
 • eller udgifter til overnatning i midlertidig bolig i Randers (mod dokumentation) – § 16

Når boligen i København bliver solgt, kan medarbejderen tillige få godtgørelse for:

 • Handelsomkostninger ved salg af boligen i København (dokumenterede) – § 20, stk. 1-3
 • Supplerende godtgørelse (uden dokumentation) – § 20, stk. 4

Eksempel 3

Medarbejderen, der har ægtefælle og børn, kan ikke umiddelbart finde en egnet bolig ved det nye tjenestested i Randers. Medarbejderen flytter derfor til en midlertidig bolig i Randers, mens ægtefællen og børnene indtil videre bliver boende i huset i København.

Medarbejderen kan få godtgørelse for:

 • Besigtigelsesrejse til Randers forud for flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 2
 • Befordringsudgifter i forbindelse med selve flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 1
 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Supplerende flyttegodtgørelse (uden dokumentation) – § 13
 • Udgifter ved dobbelt husførelse (mod dokumentation) – § 15
 • Udgifter til besøg hos familien én gang om ugen (mod dokumentation) – § 18

Medarbejderen kan vælge enten at få dækket første flytning eller få dækket udgifterne i forbindelse med den endelige flytning af indbo mv. til den permanente bolig på det nye tjenestested.

Når boligen i København bliver solgt, og hvis medarbejderen køber en ny bolig i Randers, kan den pågældende få godtgørelse for:

 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Handelsomkostninger ved køb og salg af boliger (dokumenterede) – § 20, stk. 1-3
 • Supplerende godtgørelse (uden dokumentation) – § 20, stk. 4

Medarbejderen kan vælge enten at få dækket første flytning eller få dækket udgifterne i forbindelse med den endelige flytning af indbo mv. til den permanente bolig på det nye tjenestested.

Eksempel 4

Medarbejderen, der har ægtefælle og børn, flytter til det nye tjenestested i Randers. Medarbejderen sælger huset i København og flytter sammen med familien ind i en midlertidig bolig i Randers, mens de leder efter en passende bolig i Randers.

Medarbejderen kan få godtgørelse for:

 • Besigtigelsesrejse til Randers forud for flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 2
 • Befordringsudgifter i forbindelse med selve flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 1
 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Supplerende flyttegodtgørelse (uden dokumentation) – § 13
 • Handelsomkostninger ved salget af huset i København (mod dokumentation) – § 20, stk. 1-3
 • Supplerende godtgørelse (uden dokumentation) – § 20, stk. 4.
 • Udgifter til opmagasinering af indbo indtil indflytning i passende bolig (mod dokumentation) – § 19.

Medarbejderen kan vælge enten at få dækket første flytning eller få dækket udgifterne i forbindelse med den endelige flytning af indbo mv. til den permanente bolig på det nye tjenestested.