22.2. Hjemflytningstillæg

22.2.1. Personkreds

Reglerne om hjemflytningstillæg er fastsat ved Fmst. cirk. 30/10 1992 om hjemflytningstillæg mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.

Reglerne anvendes for alle ansatte.

Hjemflytningstillæg ydes, når en medarbejder hjemkaldes efter at have været udsendt til tjeneste i udlandet for en fastlagt periode af mindst et års varighed, jf. aftalen om hjemflytningstillæg § 1.

Det er en forudsætning for at få hjemflytningstillæg, at den ansatte under sin tjeneste i udlandet har modtaget udetillæg. Hjemflytningstillæg kan ikke ydes til ansatte, der under tjeneste i udlandet har modtaget udstationeringsgodtgørelse efter tjenesterejsereglerne, selv om udstationeringen har varet i mere end et år.

22.2.2. Størrelse

Hjemflytningstillægget udgør højst de beløb, der fremgår af aftalens § 2.

Hjemflytningstillægget udbetales med 1/36 af de i aftalens § 2 anførte beløb for hver måned, den ansatte har været udsendt.

Der kan ikke udbetales mere end de i aftalens § 2 anførte beløb, selvom udsendelsen har varet mere end 36 måneder, jf. aftalens § 3, stk. 1.

Hvis hjemkaldelsen sker før udløbet af den på forhånd fastlagte periode af årsager, der ikke kan tilregnes den ansatte, beregnes hjemflytningstillægget på grundlag af den oprindeligt fastlagte udsendelsesperiode, jf. aftalens § 4, stk. 1.

Hvis hjemkaldelsen sker af grunde, der kan tilregnes den ansatte, afgør vedkommende minister, om og i hvilket omfang der ydes hjemflytningstillæg, jf. aftalens § 4, stk. 3.

Hjemkaldelse i utide, der er begrundet i afsked på grund af alder eller afsked som følge af overgang til ansættelse i anden stilling i staten, betragtes som hjemkaldelse af utilregnelige årsager, selv om afskeden er ansøgt, jf. aftalens § 4, stk. 2.

I de tilfælde, hvor ægteskabelig status er af betydning for størrelsen af hjemflytningstillægget, sidestilles par, der har levet sammen i mindst 1 år, med ægtefæller. Samlivet kan kræves dokumenteret ved attest fra folkeregistret eller på anden måde.

Efter praksis ydes der ikke hjemflytningstillæg, hvis den ansatte inden hjemkaldelsesdatoen har fået meddelelse om, at pågældende inden for tre måneder efter denne dato skal tiltræde en ny post.