22.1.3.6. Godtgørelse af huslejetab

Dokumenterede udgifter i den bolig, medarbejderen forlader, godtgøres. Der er således ikke hjemmel til at godtgøre huslejetabet i en bolig, som medarbejderen har købt eller lejet, men endnu ikke er flyttet ind i, jf. flyttegodtgørelsesaftalens § 14, stk. 1.

Godtgørelsen udbetales først, når boligen er endeligt fraflyttet af medarbejderen samt dennes eventuelle ægtefælle og børn. Boligen betragtes også som endeligt fraflyttet i tilfælde, hvor den er udlånt eller udlejet i en periode.

Hvis medarbejderen forlader en lejet bolig og ikke samtidig har kunnet frigøre sig fra lejekontrakten, udgør huslejetabet leje, centralvarme o.l., som medarbejderen ifølge kontraktlig forpligtelse må betale. Eventuelt offentligt boligtilskud (boligsikring) fradrages ved beregning af godtgørelsen, jf. aftalens § 14, stk. 2.

Hvis medarbejderen forlader en andelsbolig, og andelen ikke har kunnet sælges, udgør huslejetabet den boligafgift, som medarbejderen må betale til andelsboligforeningen. Renter og eventuelle administrationsbidrag på lån til andelen i andelsboligforeningen godtgøres ikke, jf. aftalens § 14, stk. 3.

Hvis medarbejderen fraflytter en ejerbolig, og denne ikke har kunnet sælges, udgør huslejetabet udgifterne til renter og eventuelle administrationsbidrag på lånene. Der kan ikke godtgøres andre løbende udgifter end de nævnte, jf. aftalens § 14, stk. 4.

I godtgørelsesgrundlaget kan kun indgå lån med sikkerhed i ejendommen, og lån skal have direkte tilknytning til finansieringen af ejendommen. Lån stiftet senere end 1 år før forflyttelsestidspunktet kan dog ikke indgå i huslejetabet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. aftalens § 15, stk. 5. Som lån stiftet i perioden betragtes også lån, som er overtaget af medarbejderen.

Hvis en bolig i huslejetabsperioden har været udlejet, modregnes den modtagne leje i huslejetabet.

Såvel for andele i en andelsboligforening som for fast ejendom skal medarbejderen udvise aktive bestræbelser for at få solgt andelen eller ejerboligen.

Medarbejderen skal over for tjenestestedet afgive erklæring om, at boligen ikke har kunnet sælges.

Huslejetabsperioden regnes fra fraflytningstidspunktet.

I lejede boliger anses huslejetabsperioden for afsluttet ved den normale opsigelsesperiodes ophør. I andels- og ejerboliger anses huslejetabsperioden for afsluttet på den i slutsedlen/skødet fastsatte overtagelsesdato.

I lejede boliger kan godtgørelsen ikke ydes for en længere periode end svarende til det normale opsigelsesvarsel for boligen, jf. aftalens § 14, stk. 2.

For andele i en andelsboligforening og for ejerboliger gælder, at godtgørelsen normalt ikke udbetales i mere end 6 måneder, jf. flyttegodtgørelsesaftalens § 14, stk. 3 og 4. Ansættelsesmyndigheden kan dog på grundlag af en konkret vurdering forlænge perioden, hvis

  • der er udvist særlige bestræbelser for at sælge ejendommen (andelen), fx flere skift af ejendomsmægler og væsentlige prisnedsættelser, og
  • salgsprisen må anses for rimelig i forhold til tidligere købspris og/eller kontantvurderingen.

Begge betingelser skal være opfyldt, hvis 6-måneders-perioden skal kunne forlænges.

Efter praksis har perioden været forlænget op til 15 måneder. Har ejendomsmarkedet lokalt været ekstraordinært svagt, og har der været tale om prisnedsættelser væsentligt under kontantvurderingen, er perioden i ganske få tilfælde forlænget yderligere. Afgørelse om forlængelse træffes af vedkommende ministerium mv.

Medarbejderen vil ikke i samme tidsrum kunne modtage godtgørelse for både huslejetab og dobbelt husførelse, men en periode, hvor medarbejderen modtager godtgørelse for dobbelt husførelse, vil kunne efterfølges af en periode, hvori der udbetales godtgørelse af huslejetab, jf. aftalens § 14, stk. 6.