6.3.4.2. Indsigelse

Ansættelsesmyndigheden kan gøre indsigelse over for valget af en tillidsrepræsentant. Indsigelserne skal fremsættes inden 3 uger efter, at anmeldelsen er modtaget. Indsigelserne kan rette sig såvel mod formkravene som mod pågældendes kvalifikationer mv. Indsigelse kan således fx ske over for valg af en ansat, som ikke har været ansat i 9 måneder, eller en ansat, som har modtaget en advarsel for et grovere forhold.

I en faglig voldgiftskendelse af 7. juni 2011 (FV 2010.0206) konstaterede opmanden, at ansættelsesmyndigheden ikke havde fortabt retten til at gøre ugyldighedsindsigelse gældende, selv om indsigelsen først blev fremsat på et mæglingsmøde, der fandt sted efter udløbet af 3-ugers-fristen. Indsigelsen omhandlede mangelfuld valghandling, og opmanden fandt, at den var så væsentlig, at valget af tillidsrepræsentant og suppleant kunne tilsidesættes som ugyldigt. Opmanden lagde herved vægt på karakteren af indsigelsen og på, at indsigelsen blev fremsat, så snart der var anledning hertil.

Opmanden fandt videre, at der forelå så væsentlige mangler ved valghandlingen både generelt og konkret, at valget måtte tilsidesættes som ugyldigt.

Efter retspraksis skal der temmelig tungtvejende grunde til, for at indsigelser mod den pågældendes kvalifikationer anses for berettigede.

I en voldgiftskendelse fra 1988 udtalte opmanden, at et rimeligt godt samarbejde mellem tillidsrepræsentant og ledelse er en betingelse for, at tillidsrepræsentantinstitutionen kan fungere efter sit formål. Opmanden fandt derfor, at alvorlige samarbejdsvanskeligheder mellem ledelse og en valgt tillidsrepræsentant kunne være en berettiget indsigelse, når samarbejdsvanskelighederne ikke hovedsagelig skyldtes ledelsens forhold. I den konkrete sag fandt opmanden, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden.

Det modsatte var tilfældet i en sag fra 2005, hvor opmanden ikke fandt det godtgjort, at den pågældende var uegnet til hvervet som tillidsrepræsentant, selv om vedkommende havde fået en advarsel. Kendelsen er omtalt i afsnit 1.6.1. i publikationen Statens arbejdsretlige domme og kendelser for året 2005.