6.3.2. Valgbarhed

Som anført under afsnit 6.3.1.1 skal en tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant som udgangspunkt være valgt til at repræsentere mindst 5 medarbejdere inden for samme medarbejdergruppe.

Tillidsrepræsentanten og suppleanten vælges blandt de organiserede medarbejdere - herunder ansatte i integrations- og oplæringsstillinger og ansatte omfattet af ordninger inden for socialt kapitel i staten, jf. PAV kap. 18 - med mindst 9 måneders ansættelse hos ansættelsesmyndigheden. De skal endvidere efter arbejdsretlig praksis vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere. Endelig skal de være ansat i henhold til samme overenskomst, som den medarbejdergruppe de repræsenterer. Der gælder særlige regler for valg af tillidsrepræsentanter ved geografisk flytning og på nyetablerede institutioner, jf. afsnit 6.3.2.1.

En ansat, der i henhold til akademikerorganisationernes frie organisationsvalg har valgt at være medlem af en anden akademikerorganisation end den, den pågældende uddannelsesmæssigt tilhører, kan vælges som tillidsrepræsentant for den tilvalgte medarbejdergruppe.

Elever er ikke valgbare. Tillidsrepræsentanten og ledelsen kan dog aftale, at en allerede valgt tillidsrepræsentant, som påbegynder en uddannelse som elev/lærling, fortsætter med hvervet.

Det bør tilstræbes, at tillidsrepræsentanten vælges blandt ansatte, hvis beskæftigelsesgrad ikke afviger væsentligt fra den typiske beskæftigelsesgrad for den medarbejdergruppe, den pågældende repræsenterer.

 

6.3.2.1. Særlige regler om valg af tillidsrepræsentanter ved geografisk flytning

Der gælder særlige regler for valg af tillidsrepræsentanter ved geografisk flytning af en institution. Når dele af institutionen flytter før øvrige dele, kan der på enten den oprindelige eller den flyttede del af institutionen, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, vælges en midlertidig tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Det er en forudsætning, at der ikke allerede er en tillidsrepræsentant det pågældende sted. Betingelserne i aftalens § 2, stk. 1, skal være opfyldt også i disse situationer, jf. afsnit 6.3.1.1.

Hvervet for en midlertidig tillidsrepræsentant bortfalder automatisk fra det tidspunkt, hvor hele institutionen er endeligt flyttet, eller hvis der på en af institutionerne er mere end én tillidsrepræsentant.

På nyetablerede institutioner og på institutioner, som flytter geografisk, hvor ingen kandidater opfylder anciennitetskravet i aftalens § 2, stk. 5, kan medarbejdere med kortere anciennitet end 9 måneder vælges som tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten er først omfattet af reglerne i §§ 11-14 efter 3 måneders ansættelse, jf. afsnit 6.6.