6.7. Hvervets ophør

Hvervet som tillidsrepræsentant kan ophøre af flere grunde.

6.7.1. Ophørsgrunde

Hvervet ophører, hvis tillidsrepræsentanten fratræder.

Hvervet kan endvidere ophøre, hvis valget underkendes på baggrund af ansættelsesmyndighedens indsigelse mod valget. I denne situation har tillidsrepræsentanten beskyttelse i tiden, fra arbejdsgiveren blev bekendt med valget og indtil afslutningen af en eventuel fagretlig behandling, der er indledt af arbejdsgiveren for at få valget underkendt. Dette gælder, selv om det ved afgørelsen fastslås, at valget ikke var lovligt. Beskyttelsen indtræder dog ikke, hvis det er åbenbart, at valgbetingelserne ikke var opfyldt, jf. afsnit 6.3.2.

Hvis der er fastsat en valgperiode, ophører hvervet ved valgperiodens udløb. Hvis imidlertid ansættelsesmyndigheden udtrykkeligt eller i praksis fortsat accepterer, at den pågældende fungerer som tillidsrepræsentant, vil det ikke senere kunne gøres gældende, at den ansatte ikke længere er tillidsrepræsentant. Hvervet bevares, hvis der sker genvalg inden periodens udløb. Hvis der ikke er fastsat en bestemt valgperiode, fungerer tillidsrepræsentanten "indtil videre".

Ophør kan også ske ved, at tillidsrepræsentanten frasiger sig hvervet eller bliver væltet af de ansatte.

Herudover kan nævnes tilfælde, hvor tillidsrepræsentanten udtræder af den pågældende medarbejdergruppe på grund af overtagelse af andet arbejde eller melder sig ud af organisationen.

Hvis en tillidsrepræsentant foretager handlinger, der gør den pågældende uegnet som tillidsrepræsentant, kan det efter omstændighederne føre til, at retten til at varetage hvervet bortfalder. Hvis der i en sådan situation er grundlag for en afskedigelse, kan ansættelsesmyndigheden i stedet vælge ikke længere at anerkende den pågældende som tillidsrepræsentant, men i øvrigt lade den ansatte fortsætte med sit almindelige arbejde. Det forudsætter dog, at ansættelsesmyndigheden tager initiativ i sagen, og funktionen bortfalder først, når der - i mangel af enighed mellem de forhandlingsberettigede parter - foreligger en fagretlig afgørelse herom.

Retspraksis er for begrænset til at fastslå, om betingelserne for at nægte fremtidig anerkendelse af tillidsrepræsentanten er lempeligere end betingelserne for at gennemføre en afskedigelse.

Omstruktureringer i institutionen kan føre til, at grundlaget for en tillidsrepræsentantfunktion falder bort, fx hvis afdelinger slås sammen, jf. herved tillidsrepræsentantaftalens § 2, stk. 1.

Aftalens § 15, stk. 2, behandler den situation, hvor antallet af medarbejdere, som den pågældende repræsenterer, falder under grænsen for, hvornår der kan vælges en tillidsrepræsentant. Hvervet ophører i så fald, hvis antallet af medarbejdere, som den pågældende repræsenterer, i en periode af 3 måneder har været under 5. Institutionen skal skriftligt meddele organisationens hovedkontor, at man ikke ønsker tillidsrepræsentanthvervet opretholdt.

I tilfælde, hvor arbejdsgiver – enten gennem længerevarende praksis eller ved en egentlig lokalaftale – har accepteret et større antal tillidsrepræsentanter, end tillidsrepræsentantaftalen umiddelbart giver ret til, jf. § 2, stk. 1, kan arbejdsgiveren opsige ordningen til bortfald med et varsel på 3 måneder (medmindre andet varsel måtte være indeholdt i en lokalaftale). Når antallet af tillidsrepræsentanter således reduceres, påhviler det den pågældende organisation at meddele arbejdsgiveren, hvem der fremover varetager hvervet.