6.5. Ansættelsesvilkår

Der gælder en række særlige ansættelsesvilkår for tillidsrepræsentanten.

6.5.1. Tidsforbrug

Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse, under hensyntagen til såvel institutionens arbejdsopgaver som tillidsrepræsentantopgavernes omfang.

Det gælder også fællestillidsrepræsentanten, medmindre der i forbindelse med aftalen om, hvilke arbejdsopgaver fællestillidsrepræsentanten skal varetage, også er indgået aftale om tidsforbruget.

Hvis institutionens medarbejdere normalt anvender tidsregistrering, kan det pålægges tillidsrepræsentanten særskilt at registrere den arbejdstid, der anvendes til tillidsrepræsentantopgaver.
Det forudsættes, at institutionen og tillidsrepræsentanten drøfter arbejdstilrettelæggelsen både ved nyvalg og genvalg samt i øvrigt, hvis der opstår ændringer i omfanget af tillidsrepræsentantarbejdet. I drøftelsen indgår, hvordan tidsforbruget til tillidsrepræsentantens sædvanlige opgaver og de opgaver, der følger af hvervet som tillidsrepræsentant, normalt skal fordeles, herunder en eventuel reduktion af de sædvanlige opgaver.

6.5.2. Varetagelse af hvervet uden for tjenestestedet

Det kan være nødvendigt for en tillidsrepræsentant at forlade institutionen for at varetage sine opgaver som tillidsrepræsentant, fx hvis den pågældende repræsenterer personalegrupper uden for eget tjenestested.

For overenskomstansatte tillidsrepræsentanter gælder reglerne i aftalens § 9, stk. 1 og 2.

For tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte tillidsrepræsentanter gælder reglerne i pkt. 5 og  pkt. C i Fmst. cirk. 24/8 1981 om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Efter disse regler skal tillidsrepræsentanter, der som fællestillidsrepræsentanter, kredsformænd mv. er valgt til at repræsentere en større kreds af personalegrupper, der omfatter personalegrupper uden for eget tjenestested, i videst muligt omfang varetage hvervet ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning. Det påhviler såvel vedkommende styrelse som organisationsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

Hvis varetagelsen af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan ledelsen efter forhandling med den pågældende under hensyntagen til personalegruppens størrelse og geografiske område give den pågældende tjenestefrihed med løn i et omfang, der maksimalt svarer til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 3 uger pr. kalenderår.

6.5.3. Fælleslokale

Institutionen er forpligtet til at anvise tillidsrepræsentanten et passende (fælles)lokale med adgang til telefon og it-udstyr, der kan anvendes til udførelse af tillidsrepræsentantopgaver. Hvis det på grund af særlige forhold ikke kan lade sig gøre, skal der optages drøftelser for at finde en anden løsning.

6.5.4. Løn under varetagelse af hvervet

Den tid, medarbejderen udfører tillidsrepræsentantarbejde i sin normale arbejdstid, indgår i arbejdstidsopgørelsen, som om den pågældende havde været beskæftiget med sit sædvanlige arbejde.

Den tid, som medarbejderen uden for sin normale arbejdstid anvender til arbejde som tillidsrepræsentant, indgår kun i arbejdstidsopgørelsen, hvis det er institutionen, der lægger beslag på den pågældende i dennes egenskab af tillidsrepræsentant.

Varetagelse af hvervet som tillidsrepræsentant kan således normalt ikke udløse over- eller merarbejdsgodtgørelse.

Tillidsrepræsentanten er ikke afskåret fra at få over- eller merarbejdsgodtgørelse som følge af sit almindelige arbejde.

Der ydes endvidere kompensation for eventuelle mistede arbejdstidsbestemte ydelser, hvis en tillidsrepræsentants tjeneste omlægges, fordi institutionen lægger beslag på den pågældende i dennes egenskab af tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanter, der er omfattet af de nye lønsystemer, skal ikke lønmæssigt eller lønudviklingsmæssigt stilles ringere end andre ansatte omfattet af nye lønsystemer og skal have samme mulighed for at få tillæg ud over basislønnen, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. I overensstemmelse hermed vil der kunne indgås aftale om at kompensere tillidsrepræsentanten for et eventuelt løntab eller mangel på lønudvikling, der er en følge af, at vedkommende ikke har mulighed for at varetage funktioner eller erhverve kvalifikationer på lige fod med de kolleger, pågældende er tillidsrepræsentant for. Hvis der er indgået en forhåndsaftale for vedkommende personalegruppe, omfattes tillidsrepræsentanten af en sådan aftale.

På baggrund af tillidsrepræsentanternes ændrede rolle inden for aftalesystemet - som efter decentraliseringen i langt højere grad baserer sig på lokale løsninger - kan der lokalt efter konkret vurdering indgås aftale om ydelse af tillæg til en tillidsrepræsentant.

6.5.5. Tjenestefrihed til faglige formål

Tillidsrepræsentanter kan få tjenestefrihed til deltagelse i faglige kurser mv., herunder de såkaldte blandede kurser, hvor der også indgår forhold af rent organisationsmæssig art, jf. Fmst. cirk. 23/6 1971 om deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale. Dette gælder også suppleanter for tillidsrepræsentanter, selv om de pågældende ikke fungerer som tillidsrepræsentant. Der henvises til PAV kap. 8.

Tillidsrepræsentanten og suppleanten bør så vidt muligt inden for de første 12 måneder efter valget have frihed til at deltage i grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. En sådan tjenestefrihed gives uden fradrag i lønnen.

6.5.6. Kompetenceudvikling

I den periode, hvor en medarbejder varetager funktionen som tillidsrepræsentant, er det vigtigt, at den pågældendes kompetenceudvikling og faglige ajourføring sikres, ligesom behovet for efteruddannelse bør drøftes mellem ledelsen og den pågældende ved hvervets ophør.

Kompetenceudvikling og faglig ajourføring kan ske ikke blot i form af interne og eksterne kurser, men også i form af sammensætning af de arbejdsopgaver, som den pågældende skal varetage.

6.5.7. Arbejdsskadeforsikring

For tillidsrepræsentanter er der etableret en supplerende arbejdsskadeforsikring med henblik på at dække de tillidsrepræsentantaktiviteter, som ikke er dækket af lov om arbejdsskadesikring.