6.3.1. Betingelser

6.3.1.1. Tillidsrepræsentanter

Hovedreglen er, at der på enhver institution - for større institutioner hver afdeling - kan vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Ved afgørelsen af, om en afdeling kan betragtes som en institution, indgår en vurdering af, om der kan oprettes samarbejdsudvalg, og om der i ledelsesfunktionen indgår

 • selvstændig ledelsesret
 • beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser og afskedigelser
 • selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

I situationer, hvor institutioner er placeret på geografisk spredte lokaliteter, er der særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Der kan desuden være anledning til at have særligt fokus på tillidsrepræsentantens vilkår og løbende drøfte sammenhængen mellem tidsforbruget til tillidsrepræsentantopgaver, herunder transporttid mellem lokaliteterne, og behovet for tid til at varetage opgaverne i den stilling, som vedkommende er ansat i, jf. cirkulærebemærkningen til aftalens § 2, stk. 2.

En arbejdsgiver er ikke forpligtet til at anerkende mere end én tillidsrepræsentant og én tillidsrepræsentantsuppleant pr. medarbejdergruppe på en institution. Dette gælder også i de tilfælde, hvor en medarbejder med tillidsrepræsentantbeskyttelse overføres til en anden institution i forbindelse med en ressortomlægning, hvor der allerede er en tillidsrepræsentant. Dette blev fastslået i en faglig voldgiftskendelse af 20. december 2019 (FV 2019.0025), der omhandlede fortolkningen af tillidsrepræsentantaftalen i forbindelse med ressortomlægninger. En ressortomlægning ændrer ikke på, hvor mange tillidsrepræsentanter en arbejdsgiver skal anerkende. Ressortomlægninger i sig selv forhindrer ikke en tillidsrepræsentant i at udføre sit hverv, hvis der er 5 i den pågældende medarbejdergruppe. Der er således ikke tale om en forflyttelse i tillidsrepræsentantaftalens forstand og dermed heller ikke en forhandlingspligt inden overflytningen. Se nærmere om afskedigelse og forflyttelse i afsnit 6.6.2.1. I sagen bemærkede opmanden, at fremgangsmåden hos den modtagende arbejdsgiver, hvorefter arbejdsgiver afventede en meddelelse fra den faglige organisation om, hvem der skulle fortsætte i tillidshvervet, også er fulgt i lignende tilfælde ved ressortomlægninger. En medarbejder hvis tillidshverv ophører i det første år herefter, er omfattet af aftalens § 15, jf. afsnit 6.8.

Se også Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger (december 2022).

I bemærkningerne til aftalens § 2 defineres begrebet medarbejdergruppe. Hvis antallet i en medarbejdergruppe er mindre end 5, kan gruppen aftale med ledelsen, at den udgør et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution under samme ansættelsesmyndighed.

Da hver enkelt selvejende institution er en selvstændig ansættelsesmyndighed, kan ansatte ved selvejende institutioner ikke indgå valgfællesskab med ansatte ved andre selvejende institutioner.

Om muligheden for at vælge mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, og hvordan medarbejdergrupper på færre end 5 kan repræsenteres, henvises til aftalens § 2, stk. 2-5.

En arbejdsgivers accept af valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe behandles, uanset om den beror på en uskreven praksis eller en formel lokalaftale, som en lokalaftale indgået i henhold til aftalens § 16. Ordningen vil således kunne opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder, medmindre andet er aftalt. Efter ordningens bortfald påhviler det den pågældende organisation at meddele arbejdsgiveren, hvem der fremover varetager hvervet som tillidsrepræsentant.

En række akademikerorganisationer har etableret frit organisationsvalg. Dette har betydning bl.a. i relation til aftalen om tillidsrepræsentanter.

Det frie organisationsvalg indebærer, at kandidater, bachelorer og studerende inden for de pågældende organisationers optagelsesområder frit kan søge optagelse i en anden organisation. Den uddannelsesmæssige baggrund er ikke længere eneafgørende. Den enkelte kan således frit vælge, hvilken organisation den pågældende ønsker at være medlem af, inden for de nedennævnte grupperinger:

 • Djøf, Lægeforeningen, KS, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
 • Djøf og DM
 • Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og DM
 • Bibliotekarforbundet og DM
 • KS og DM
 • Pharmadanmark og DM

Organisationerne har bemyndiget hinanden til - bl.a. via tillidsrepræsentanterne - at varetage medlemmernes individuelle interesser over for arbejdsgiverne. Bemyndigelsen omfatter også den lokale, kollektive interessevaretagelse, herunder forhandlinger om og indgåelse af lokalaftaler.

I et protokollat har organisationerne og de offentlige arbejdsgivere aftalt rammer og vilkår for interessevaretagelse i forbindelse med det frie organisationsvalg. Protokollatet er udsendt med Fmst. cirk. 6/6 2019 om frit organisationsvalg på Akademikerområdet.

Som udgangspunkt gælder de almindelige regler i aftalen om tillidsrepræsentanter, men "medarbejdergruppe" defineres således:

 • Medarbejdere omfattet af den pågældende akademikerorganisations overenskomst (henholdsvis forhandlings- og aftaleret i medfør af uddannelsesbilaget til akademikeroverenskomsten) samtandre akademikere, som har valgt medlemsskab af denne akademikerorganisation, men eksklusiv medarbejdere, som har valgt medlemsskab af en anden akademikerorganisation.

Arbejdsgiverne kan som udgangspunkt holde sig til afgrænsningerne i uddannelsesbilaget. I forbindelse med lokale (løn)forhandlinger er det således tillidsrepræsentantens opgave at dokumentere over for arbejdsgiveren, hvilke medarbejdere den pågældende repræsenterer.

Den lokale arbejdsgiver kan modsætte sig en forøgelse af det samlede antal tillidsrepræsentanter inden for institutionen, hvis dette alene er forårsaget af medlemsvandringer. Akademikerorganisationerne aftaler i givet fald indbyrdes, hvilke(n) tillidsrepræsentant(er) der ønskes anmeldt. Hvis organisationerne ikke inden for en frist på 3 måneder efter arbejdsgiverens indsigelse har indgået en sådan aftale, betragtes tillidsrepræsentanten for de(n) største af valggrupperne som valgt.

Det kan lokalt aftales, at grupper af ansatte, der ikke har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, i stedet kan vælge en talsmand. En talsmand har ikke en tillidsrepræsentants særlige rettigheder, herunder afskedigelsesbeskyttelsen, men kan i øvrigt udøve en række af de funktioner, som en tillidsrepræsentant normalt varetager.

6.3.1.2. Fællestillidsrepræsentanter

Det kan mellem de lokale afdelinger (sektioner og klubber) og ledelsen aftales, at der for medarbejdergrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant, dvs.

 • en tillidsrepræsentant, der repræsenterer flere medarbejdergrupper inden for forskellige organisationer, eller
 • en tillidsrepræsentant, der repræsenterer flere medarbejdergrupper under samme organisation, eller
 • en tillidsrepræsentant, der repræsenterer en medarbejdergruppe med flere tillidsrepræsentanter.

Fællestillidsrepræsentanten vælges af og blandt de allerede valgte tillidsrepræsentanter.

6.3.1.3. Suppleanter

Der kan vælges en suppleant for hver tillidsrepræsentant. En suppleant for en fællestillidsrepræsentant vælges ligesom denne af og blandt de allerede valgte tillidsrepræsentanter.

Ved en aftale om valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe kan det dog samtidig aftales, at der ikke kan vælges en suppleant for den/de yderligere tillidsrepræsentant(er).

Ved valg af suppleant gælder samme regler som for valg af (fælles)tillidsrepræsentant med hensyn til valg og valgbarhed

 • anmeldelse af valget
 • indsigelse mod valget
 • beskæftigelsesgrad og minimumvalgperiode.

Om suppleanters beskyttelse henvises til aftalens § 5, stk. 2, og bemærkningerne til § 5.