13.8.3. Begreber

Præstationsafhængig løn til chefer omfatter som nævnt resultatløn og andre former for engangsvederlag. I praksis er engangsvederlag et bredt begreb, som overordnet dækker over forskellige udformninger. Der kan sondres mellem følgende tre hovedtyper. 

Resultatløn ydes på baggrund af nogle på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative resultatmål for en given periode, og udbetalingen opgøres ved opfyldelsen af resultatmålene. Der er fastsat en beløbsramme, og der kan indgå skøn i forbindelse med opgørelse af målopfyldelse og resultatlønnen. Resultatlønsordninger er formuleret skriftligt i en kontraktlignende form efter forhandling med chefen og indgås så vidt muligt i god tid inden perioden.

Engangsvederlag med mål er en vurdering af chefens præstationer i forhold til mål, som er fastsat på forhånd for en given periode. Der er ikke tale om resultatløn, da der ikke på forhånd er en direkte kobling mellem en beløbsramme og målopfyldelse. Der er på den baggrund et større rum for skønsmæssig justering i honoreringen end ved resultatløn. Engangsvederlaget fastsættes efter forhandling med chefen.

Engangsvederlag uden mål er en honorering af en chefs præstation udelukkende baseret på en bagudrettet skønsmæssig vurdering af indsatsen over en periode. Engangsvederlag uden mål ydes typisk som honorering af en særlig indsats og eventuelt for merarbejde. Engangsvederlaget fastsættes efter forhandling med chefen.

I praksis kan der også forekomme ”mellemformer”. 

Formålet med præstationsafhængig løn er typisk at anerkende gode præstationer og resultater og at tilskynde til at have fokus på bestemte mål.

Institutioner, hvis primære formål med præstationsafhængig løn er at tilskynde chefer til opfyldelse af bestemte mål og dermed sætte retning for opgaveløsningen, anvender ofte resultatløn eller engangsvederlag med mål. Institutioner, hvis primære formål er at anerkende chefer for deres indsats, anvender ofte engangsvederlag uden på forhånd opstillede mål.

Det er op til den enkelte institutions vurdering, hvordan præstationsafhængig løn kan anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til institutionens rammebetingelser, opgave- og personalesammensætning, organisering, kultur mv.

Udformningen af klare, interne retningslinjer for udmøntningen af præstationsafhængig løn i institutionen kan være med til at sikre, at redskabet fungerer hensigtsmæssigt. Retningslinjerne kan beskrive hvilke former, man bruger og med hvilket formål, processer for udmøntning, hvad vurderingen af præstationer beror på, hvordan der følges op og opgøres mv.