22.1.2.8. Flytning

Det er en betingelse for udbetaling af flyttegodtgørelse, at flytningen er forårsaget af forflyttelsen og bringer medarbejderens bopæl væsentligt nærmere det nye tjenestested, jf. aftalens § 5, stk. 1, litra a og b.

Som bopæl betragtes medarbejderens folkeregisteradresse.

Hvis medarbejderen i første omgang flytter sin folkeregisteradresse til en midlertidig bolig ved det nye tjenestested for på et senere tidspunkt at flytte sin folkeregisteradresse til en permanent bolig ved det nye tjenestested, kan udgifterne til flytning af indbo og flytterejsen kun refunderes for én af flytningerne.

Med hensyn til de særlige betingelser for godtgørelse for dobbelt husførelse henvises til afsnit 22.1.3.7.

Ved en samlet vurdering af, om flytningen er forårsaget af forflyttelsen - årsagssammenhæng - skal følgende elementer indgå:

  • Det forløbne tidsrum mellem forflyttelsen og flytning.

Der behøver dog ikke nødvendigvis at være et tidsmæssigt sammenfald mellem forflyttelsen og flytningen:

  1. a) Forsinket: Tilfælde, hvor den ansatte fx i en prøveperiode pendler mellem bopælen og det nye tjenestested og først flytter senere, når det konstateres, at den forøgede transporttid ikke kan hænge sammen med familielivet. Der kan ikke opstilles en egentlig tidsfrist. Om der er forløbet så lang tid, at der ikke længere er årsagssammenhæng mellem forflyttelsen og flytningen, er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
  2. b) Fremrykket: Tilfælde, hvor en medarbejder, der er meddelt forflyttelse, flytter til det nye tjenestested, inden tjenestestedet flytter. Medarbejderen er berettiget til flyttegodtgørelse under forudsætning af, at der i øvrigt er årsagssammenhæng mellem forflyttelsen og flytningen. Arbejdsgiveren kan i disse situationer tage forbehold for tilbagebetaling af flyttegodtgørelsen, hvis medarbejderen af grunde, som ikke kan tilregnes arbejdsgiveren, ender med ikke at udføre arbejde på det nye tjenestested.
  • Afstanden mellem det nye og gamle tjenestested.

Afstanden skal være så stor, at en bopælsforandring er sædvanlig. Om dette er tilfældet, må blandt andet afhænge af bopælsmønstret i det pågældende område.

  • Transporttid, transportmiddel og transportøkonomi mellem hjem og arbejdssted før og efter forflyttelsen.

Det må her tages i betragtning, hvad der er normalt for andre ansatte på det nye tjenestested, samt hvordan trafikbetingelserne er. Det kan fx nævnes, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i nogle tilfælde har afvist krav om flyttegodtgørelse inden for det storkøbenhavnske område.

Ved vurderingen af, om flytningen bringer medarbejderens bopæl væsentligt nærmere til det nye arbejdssted, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vejledende udtalt, at kilometerafstanden og transporttiden som minimum bør halveres.

Betingelsen om, at flytningen bringer medarbejderens bopæl væsentligt nærmere det nye tjenestested gælder dog ikke, såfremt der er tale om ind- og udflytning af tjenestebolig i forbindelse med forflyttelse, jf. aftalens § 5, stk. 2.