22.1.2.6. Begrebet forflyttelse

Ved forflyttelse forstås, at en medarbejder skifter tjenestested, og dette medfører flytning af familie og/eller indbo, jf. flyttegodtgørelsesaftalens § 3, stk. 1.

Der udbetales ikke flyttegodtgørelse ved første ansættelse i statens eller folkekirkens tjeneste, jf. aftalens § 6, stk. 1. Om godtgørelse ved førstegangsansættelse i stillinger, hvortil der er knyttet tjenestebolig, henvises til afsnit 22.1.7.1.

Ansættelse i staten efter forudgående ansættelse i folkekirken eller omvendt betragtes ikke som førstegangsansættelse. Tilsvarende gælder for medarbejdere, der er ansat i folkeskolen før 1. april 1993, og som efter denne dato ansættes som tjenestemænd i staten eller folkekirken.

Selv om den ansatte allerede ved ansættelsen er bekendt med, at tjenestestedet skal flytte inden for kort tid, vil denne forflyttelse ikke skulle sidestilles med en førstegangsansættelse.

Genansættelse i staten eller folkekirken betragtes som førstegangsansættelse.

Som førstegangsansættelse betragtes også overgang fra en stilling ved en selvejende institution o.l., uanset om institutionen helt eller delvis finansieres ved tilskud fra staten.

Om forflyttelse i forbindelse med en medarbejders tilbagevenden fra tjenestefrihed uden løn henvises til afsnit 22.1.5.1.