19.5.11. Over-/merarbejde

Ordningen bør konstrueres, så det er muligt at skelne mellem på den ene side egentlig flekstid og på den anden side beordret arbejde, der udføres inden for flekstiden, men som skal holdes uden for flekstidsregnskabet.

En metode til brug for denne sondring kan være indførelse af en såkaldt kontortid, dvs. ugens arbejdstimer fordelt på de enkelte arbejdsdage med klokkeslætsangivelse.

Arbejde inden for kontortiden vil i så fald kunne defineres som flekstid og indgå i flekstidsregnskabet, uanset om placeringen af arbejdstiden er sket efter den ansattes eget ønske eller efter konkret pålæg fra ledelsen.

Arbejde uden for kontortiden, der tillige overstiger det gennemsnitlige daglige timetal (for fuldtidsansatte: 7 timer 24 minutter), og som er pålagt af ledelsen, vil omvendt skulle registreres særskilt og holdes uden for flekstidsregnskabet.

Det vil sige, at der i denne model er tre betingelser, som alle skal være opfyldt, før arbejde udført inden for flekstiden kan holdes uden for flekstidsregnskabet:

  • Arbejdet skal være pålagt/nødvendigt
  • Arbejdet skal ligge uden for kontortiden
  • Arbejdstiden skal overstige 7 timer 24 minutter (for fuldtidsansatte)

Ledelsen kan pålægge den ansatte at kompensere sådanne særskilt registrerede timer med tilsvarende frihed i løbet af samme normperiode, fx i form af hele fraværsdage (fravær i fikstiden). Fraværstimerne indgår i så fald som præsterede timer i flekstidsregnskabet.

Hvis timerne ikke kompenseres med frihed, vil de ved normperiodens udløb skulle behandles efter reglerne om over- eller merarbejde.