19.1. Indledning

Arbejdstidsreglerne regulerer omfanget og den tidsmæssige placering af den arbejdspræstation, den aftalte løn dækker, og fastsætter betingelserne for, hvornår der kan udløses over- eller merarbejdsgodtgørelse.

Arbejdstidsreglerne kan være suppleret med regler om godtgørelse for arbejde på særlige tidspunkter og lignende.

Den helt overvejende del af reglerne er fastsat ved aftale mellem de respektive arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Spørgsmålet er desuden i et vist omfang reguleret ved lovgivning af generel eller speciel karakter, jf. især arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn mv.

Kapitlet beskriver:

  • De generelle regler i tjenestemændenes arbejdstidsaftale samt reglerne om godtgørelse for arbejde på ubekvemme tidspunkter, jf. afsnit 19.2
  • En række andre arbejdstidsbestemmelser mv. på overenskomstområdet, jf. afsnit 19.3
  • Opsparing af frihed, jf. afsnit 19.4
  • Flekstidsordninger, jf. afsnit 19.5
  • Distancearbejde, jf. afsnit 19.6
  • Arbejdsmiljølovgivningens regler om hvileperiode og fridøgn, jf. afsnit 19.7
  • De særlige forhold i forbindelse med sommertid, jf. afsnit 19.8