19.1. Indledning

Arbejdstidsreglerne regulerer omfanget og den tidsmæssige placering af den arbejdspræstation, den aftalte løn dækker, og fastsætter betingelserne for, hvornår der kan udløses over- eller merarbejdsgodtgørelse.

Arbejdstidsreglerne kan være suppleret med regler om godtgørelse for arbejde på særlige tidspunkter og lignende.

Den helt overvejende del af reglerne er fastsat ved aftale mellem de respektive arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Spørgsmålet er desuden i et vist omfang reguleret ved lovgivning af generel eller speciel karakter, jf. især arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn mv.

Kapitlet beskriver:

  • 19.2 De generelle regler i statens arbejdstidsaftale samt reglerne om godtgørelse for arbejde på ubekvemme tidspunkter
  • 19.3 En række andre arbejdstidsbestemmelser mv. på overenskomstområdet
  • 19.4 Opsparing af frihed
  • 19.5 Flekstidsordninger
  • 19.6 Distancearbejde
  • 19.7 Arbejdsmiljølovgivningens regler om hvileperiode og fridøgn
  • 19.8 De særlige forhold i forbindelse med sommertid