19.4. Opsparing af frihed

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået en rammeaftale om opsparing af frihed, der åbner mulighed for at indgå lokal aftale om, at gældende frister for afvikling af optjent frihed kan fraviges med henblik på en senere, eventuelt samlet, afvikling af friheden, jf. Fmst. cirk. 17/6 2002 om opsparing af frihed.

Opsparingen kan omfatte frihed, der er optjent i henhold til centralt og decentralt aftalte arbejdstids- og tjenestetidsaftaler, (fælles)overenskomster, organisationsaftaler og ferieaftalen samt konverterede opsparingsdage.

Herudover giver rammeaftalen mulighed for, at ansatte kan konvertere ydelser, der er optjent i medfør af natpengeaftalen eller aftalen om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II's forhandlingsområde, til frihed, som kan indgå i opsparingsordningen.

Rammeaftalen om opsparing af frihed bygger på et frivillighedsprincip. Således er det også op til de enkelte ansatte på institutionen, om de ved indgåelse af individuelle aftaler, der fastsætter de konkrete bestemmelser for den ansattes opsparing, ønsker at udnytte en eventuel lokalt etableret frihedsopsparingsordning.

Frihed, der indgår i en opsparingsordning, optjenes og opgøres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i de respektive aftaler mv., og afvikles time for time med den løn og de eventuelle tillæg, der på afholdelsestidspunktet følger af de gældende regler for den pågældende type af frihed.

Kontante ydelser (natpenge/tillæg for aften- og natarbejde), der konverteres til frihed, omregnes i overensstemmelse med lokalaftalens bestemmelser herom. Friheden afvikles time for time med nettotimelønnen, dvs. lønnen ekskl. særlige ydelser mv. og ekskl. eget- og arbejdsgiverpensionsbidrag.

Hvis der ved den ansattes fratræden henstår opsparet frihed, godtgøres denne kontant efter de gældende regler. Friheden kan dog i stedet overføres til et nyt ansættelsesforhold inden for rammeaftalens dækningsområde, hvis den modtagende ansættelsesmyndighed indvilliger heri.