15.3.2.4. Andre begrænsninger

Overenskomsterne omfatter som regel ikke:

 1. Tjenestemænd samt tjenestemandslignende ansatte mfl. med ret til tjenestemandspension i
 • staten, folkeskolen og folkekirken
 • kommuner og regioner
 • Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner
 • statsfinansierede virksomheder
 • tilskudsområder
 • koncessionerede virksomheder
 • aktieselskaber

herunder ansatte, der har tjenestefrihed fra sådanne stillinger.

 1. Pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte mfl. fra de under pkt. 1 nævnte områder.
 2. Personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de under pkt. 1 nævnte områder.
 3. Andre pensionerede, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til. Det er dog fastsat, at personer, der modtager delpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, er omfattet af overenskomsten.

En person, der er afskediget fra en tjenestemandsstilling mv. med ret til opsat pension, er ikke undtaget fra overenskomsten.

Hvis den opsatte pension kommer til udbetaling under ansættelsen, giver det ikke anledning til at ændre de individuelle løn- og ansættelsesvilkår. Den pågældende er dog ikke længere direkte omfattet af overenskomsten, jf. pkt. 2 ovenfor, men følger denne i kraft af sit individuelle ansættelsesforhold. Den pågældende skal derfor have udleveret et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til det eksisterende, hvoraf det fremgår, at ansættelsen fortsætter på vilkår svarende til overenskomstens.

I de tilfælde, hvor ansættelse ikke kan ske i henhold til overenskomst, kan ansættelse i stedet for ske på individuel kontrakt, hvor løn- og ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende selv, jf. kapitel 2.

Ansatte - herunder nyansatte - som er fyldt 70 år, er omfattet af overenskomsterne. For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales det samlede pensionsbidrag dog som løn, medmindre den ansatte ønsker pensionsbidraget indsat på en pensionsordning eller anvendt til køb af frihed efter de regler, der gjaldt for seniordage, jf. bilag 2A i Fmst. cirk. 29/8 2011 om senior- og fratrædelsesordninger.

Finansministeriet har ved cirk. 5/8 2014 ophævet det hidtil gældende cirk . 17/4 1998 om aflønning af pensionerede. I cirkulæret fra 1998 var det forudsat, at beskæftigelse af pensionerede kun ville ske i begrænset omfang, og kun hvor særlige behov hos ansættelsesmyndigheden talte herfor. Denne begrænsning er nu bortfaldet.

Ophævelsen af cirkulæret indebærer ingen ændringer med hensyn til ansættelsesmyndighedens kompetence til at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med ansættelse af pensionister. Ansættelsesvilkårene skal derfor som hidtil fastsættes i en individuel kontrakt, som indgås direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende. Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne individuelle ansættelseskontrakter jf. dog afsnit 34.3.4.

Det må imidlertid antages at være i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis ansættelsesmyndigheden ved lønfastsættelsen lægger vægt på, at den ansatte er alderspensioneret og får udbetalt pension fra ansættelse i staten eller anden offentlig ansættelse. Ligebehandlingsnævnet kom i en konkret sag frem til, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven at fastsætte særlige ansættelsesvilkår for pensionister, der indebar, at pensionen ville blive modregnet i lønnen, jf. Ligebehandlingsnævnets kendelse nr. 9898 af 12/10 2018, j.nr. 18-22390.