15.8. Ansættelsesklausuler

Brugen af ansættelsesklausuler er reguleret i L 1565 15/12 2015 om ansættelsesklausuler.

Ved en ansættelsesklausul forstås ifølge loven job-, konkurrence-, kunde- samt kombinerede ansættelsesklausuler.

En konkurrenceklausul er efter loven en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. Se mere i afsnit 15.8.1.

En kundeklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Se mere i afsnit 15.8.1.

En jobklausul er efter loven en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i anden virksomhed. Se mere i afsnit 15.8.2.

15.8.1. Konkurrence- og kundeklausuler

L 1565 15/12 2015 om ansættelsesklausuler fastsætter, at en ansættelsesmyndighed kun kan indgå en aftale om en konkurrenceklausul med en ansat, der indtager en helt særlig betroet stilling, jf. lovens § 5, nr. 1. I § 5, nr. 2-6, er der fastsat en række øvrige betingelser. Det skal bl.a. skriftligt oplyses, hvilke forhold i ansættelsen der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul.

Det er i Finansministeriets praksis antaget, at tjenestemandsloven ikke er til hinder for, at der indgås aftale om en konkurrenceklausul.

En aftale om en kundeklausul er efter lov om ansættelsesklausuler alene gyldig, når aftalen angår kunder, som den ansatte har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet, jf. lovens § 6. Ved den ansattes egen opsigelse eller ved afskedigelse af en ansat, som har påtaget sig en kundeklausul, skal den ansatte have udleveret en af ansættelsesmyndigheden udarbejdet liste over kunder omfattet af kundeklausulen.

Aftaler om konkurrence- og kundeklausuler indgået før den 1. januar 2016 skal bedømmes efter de hidtidige regler på området, jf. lovens § 12, stk. 5.

Det betyder, at en aftale om en konkurrenceklausul indgået før den 1. januar 2016 skal vurderes efter § 38 i Lbekg. 193 02/03 2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (aftaleloven). Aftalelovens § 36 finder desuden anvendelse ved urimelige aftaler om konkurrence- og kundeklausuler både før og efter 1. januar 2016.

Det betyder også, at aftaler om konkurrence- og kundeklausuler indgået før den 1. januar 2016 med funktionærer skal opfylde betingelserne i henholdsvis §§ 18 og 18 a i Lbekg. 1002 24/08 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven).

15.8.2. Jobklausuler

Efter L 1565 15/12 2015 om ansættelsesklausuler er det som udgangspunkt ikke længere muligt at indgå aftaler om jobklausuler. Dog er det fortsat muligt – under visse betingelser – at indgå aftaler om jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, herunder i forbindelse med forhandlinger herom.

Aftaler om jobklausuler, som er indgået inden 1. januar 2016, kunne efter loven opretholdes indtil den 1. januar 2021.

Statslige arbejdsgivere kan ikke indgå aftaler, der vil være i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om, at ledige stillinger i det offentlige skal besættes med den ansøger, der efter en samlet vurdering er bedst kvalificeret til stillingen.

Det er endvidere Finansministeriets opfattelse, at arbejdsmarkedspolitiske og personalepolitiske hensyn afgørende taler imod, at statslige arbejdsgivere indgår aftaler, der hindrer eller begrænser statsansattes muligheder for at opnå anden ansættelse.