15.4. Turnusordninger mv. for fuldmægtige

Fmst. cirk. 6/12 1985 om omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige i staten (turnusordning), og Fmst. cirk. 23/10 1989 om turnusordning for tjenestemandsansatte fuldmægtige, bortfaldt med virkning fra 1. april 2011, jf. Fmst. cirk. 14/6 2011 om ophævelse og ændring af visse cirkulærer på Personalestyrelsens område vedrørende turnus og mobilitet for fuldmægtige.

Rammeaftalen om personaleudveksling for fuldmægtige i staten, jf. Fmst. cirk. 14/3 1994 om mobilitet for fuldmægtige, bortfaldt tilsvarende med virkning fra 1. april 2011.

Det er nu op til det enkelte ministerium, om man vil have en turnusordning, og hvordan en ordning i givet fald skal se ud.

Det kan lokalt fastlægges, hvordan rokering og mobilitet for akademikere kan indgå som en del af den systematiske kompetenceudvikling, herunder mulighed for tjenestefrihed uden løn med henblik på ansættelse uden for ansættelsesområdet.

Lokale turnusordninger bortfalder ikke automatisk som følge af ændringen. Opsigelse af lokalt aftalte turnusordninger med henblik på ophør eller revision skal ske efter de opsigelsesbestemmelser, der fremgår af lokalaftalen.

Revision af en eksisterende turnusordning eller etablering af en ny turnusordning bør ske efter drøftelse med den lokale tillidsrepræsentant.

Turnustillægget til overenskomstansatte fuldmægtige på gammel løn, jf. akademikeroverenskomstens bilag 6, pkt. A. 10., og til tjenestemandsansatte fuldmægtige, fortsætter uændret. Fuldmægtige, der pr. 1. april 2011 fik turnustillæg, bevarer dette, og fuldmægtige, der efter 1. april 2011 måtte opfylde betingelserne for at få turnustillæg, vil tilsvarende have ret til turnustillægget.