15.3.2. Ansættelsesbetingelser

15.3.2.1. Alder

Som udgangspunkt gælder, at overenskomsterne alene omfatter personer over 18 år, men overenskomsterne fastslår sjældent en direkte minimumsalder.

I enkelte overenskomster/organisationsaftaler er der aftalt en særlig løn til unge under 18 år. Det gælder fx for rengøringsassistenter ansat i henhold til organisationsaftalen for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl.

Er der tale om arbejde, som sædvanligvis udføres af unge, gælder der normalt ingen overenskomst, men der kan ved cirkulære eller lignende være fastsat regler herom.

For 15-17-årige, der er ansat som piccoloer/piccoliner, er lønnen fastsat som en procentsats af skalatrin 7, afhængig af pågældendes alder. Den aktuelle løn fremgår af Finansministeriets lønoversigter.

De øvrige ansættelsesvilkår kan aftales individuelt mellem den ansatte og institutionen under respekt af arbejdsmarkedslovgivningen.

15.3.2.2. Minimumsalder

For så vidt angår beskæftigelse af unge under 15 år eller af unge, som er omfattet af undervisningspligten, henvises til kap. 10 i Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 674 25/5 2020 om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven).

Medmindre beskæftigelsen indgår som led i en uddannelse, skal arbejdsgiveren underrette kommunen om ansættelse af unge under 18 år, når den unge har været fuldtidsbeskæftiget i 3 måneder, jf. arbejdsmiljølovens § 60, stk. 8.

15.3.2.3. Arbejdstilladelse

Med hensyn til krav om arbejdstilladelse for visse udlændinge, der ansættes i Danmark, henvises til afsnit 15.2.2.3.

15.3.2.4. Andre begrænsninger

Overenskomsterne omfatter som regel ikke:

 1. Tjenestemænd samt tjenestemandslignende ansatte mfl. med ret til tjenestemandspension i
 • staten, folkeskolen og folkekirken
 • kommuner og regioner
 • Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner
 • statsfinansierede virksomheder
 • tilskudsområder
 • koncessionerede virksomheder
 • aktieselskaber

herunder ansatte, der har tjenestefrihed fra sådanne stillinger.

 1. Pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte mfl. fra de under pkt. 1 nævnte områder.
 2. Personer afskediget med ret til rådighedsløn eller ventepenge fra de under pkt. 1 nævnte områder.
 3. Andre pensionerede, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til. Ved OK13 er det dog fastsat, at personer, der modtager delpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, er omfattet af overenskomsten.

En person, der er afskediget fra en tjenestemandsstilling mv. med ret til opsat pension, er ikke undtaget fra overenskomsten.

Hvis den opsatte pension kommer til udbetaling under ansættelsen, giver det ikke anledning til at ændre de individuelle løn- og ansættelsesvilkår. Den pågældende er dog ikke længere direkte omfattet af overenskomsten, jf. pkt. 2 ovenfor, men følger denne i kraft af sit individuelle ansættelsesforhold. Den pågældende skal derfor have udleveret et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til det eksisterende, hvoraf det fremgår, at ansættelsen fortsætter på vilkår svarende til overenskomstens.

I de tilfælde, hvor ansættelse ikke kan ske i henhold til overenskomst, kan ansættelse i stedet for ske på individuel kontrakt, hvor løn- og ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende selv, jf. PAV kap. 2.

Ansatte - herunder nyansatte - som er fyldt 70 år, er omfattet af overenskomsterne. For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales det samlede pensionsbidrag dog som løn, medmindre den ansatte ønsker pensionsbidraget indsat på en pensionsordning eller anvendt til køb af frihed efter de regler, der gjaldt for seniordage, jf. bilag 2A i Fmst. cirk. 29/8 2011 om senior- og fratrædelsesordninger.
Finansministeriet har ved cirk. 5/8 2014 om ophævelse af cirkulære om aflønning af pensionerede ophævet det hidtil gældende Fmst. cirk. 17/4 1998 om aflønning af pensionerede. I cirkulæret fra 1998 var det forudsat, at beskæftigelse af pensionerede kun ville ske i begrænset omfang, og kun hvor særlige behov hos ansættelsesmyndigheden talte herfor. Denne begrænsning er nu bortfaldet.

Ophævelsen af cirkulæret indebærer ingen ændringer med hensyn til ansættelsesmyndighedens kompetence til at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med ansættelse af pensionister. Ansættelsesvilkårerne skal derfor som hidtil fastsættes i en individuel kontrakt, som indgåes direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende. Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne individuelle ansættelseskontrakter.

Det må imidlertid antages at være i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis ansættelsesmyndigheden ved lønfastsættelsen lægger vægt på, at den ansatte er alderspensioneret og får udbetalt pension fra ansættelse i staten eller anden offentlig ansættelse. Ligebehandlingsnævnet kom i en konkret sag frem til, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven at fastsætte særlige ansættelsesvilkår for pensionister, der indebar, at pensionen ville blive modregnet i lønnen, jf. J.nr. 18-22390.

15.3.2.5. Helbredsoplysninger

Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 286 24/4 1996 om brug af helbredsoplysninger m.v. (Helbredsloven) på arbejdsmarkedet har til formål at sikre, at helbredsoplysninger ikke uberettiget anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse. En arbejdsgiver må i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om den ansatte lider eller har lidt af en sygdom eller har haft symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for den pågældendes arbejdsdygtighed.

Loven finder ikke anvendelse, hvis der i anden særlig lovgivning eller i bestemmelser med hjemmel heri er fastsat regler om brug af helbredsoplysninger.

15.3.2.6. Uddannelseskrav

Der kan i visse organisationsaftaler og overenskomster være stillet specielle uddannelseskrav; det gælder især inden for håndværker-, funktionær- og akademikerområdet.

I bilag A til akademikeroverenskomsten er opregnet, hvilke uddannelser der er omfattet af overenskomsten.

Uddannelseskravet anses også for opfyldt, hvis ansøgeren har en udenlandsk uddannelse, der niveaumæssigt kan sidestilles med en tilsvarende dansk. Af cirkulærebemærkningen til bilag A i akademikeroverenskomsten fremgår det, at ansættelsesmyndigheden i tvivlstilfælde kan indhente en udtalelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser (nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) om en konkret uddannelses ækvivalens.

15.3.2.7. Ligestilling

Der henvises til afsnit 15.2.2.10.

15.3.2.8. Socialt kapitel

For så vidt angår ansættelsesforhold/beskæftigelsestilbud, der retter sig mod ledige og andre grupper, som har vanskeligt ved at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, henvises til PAV kap. 18.  

15.3.2.9. Ansættelse af personer med handicap

Der henvises til afsnit 15.2.2.12 for så vidt angår ansættelse af personer med handicap.

15.3.2.10. Ansættelse af straffede personer

Der henvises til afsnit 15.2.2.14 og afsnit 15.2.2.15, for så vidt angår straffeattester og ansættelse af straffede personer, og til afsnit 15.2.2.16, for så vidt angår børneattester.

15.3.2.11. Organisationsforhold

Det kan ikke stilles som betingelse, at den, der skal ansættes i stillingen, er medlem af en fagforening eller af en bestemt fagforening, da eksklusivbestemmelser er ugyldige.

Tilsvarende kan der ikke stilles krav om, at den, der skal ansættes, ikke er medlem af en fagforening eller af en bestemt fagforening.

Der henvises til PAV kap. 4.

15.3.2.12. Sikkerhedsgodkendelse

Der henvises til afsnit 15.2.2.17.

15.3.2.13. Jobsamtale

Der henvises til afsnit 15.2.2.18