15.7. Regler om markedsmisbrug, hvidvask mv.

15.7.1. Intern viden og insiderhandel

Den 3. juli 2016 trådte EU-forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen) i kraft og erstattede den daværende regulering af markedsmisbrug i værdipapirhandelsloven, herunder bestemmelser om oplysningsforpligtelser, forbud mod anvendelse og videregivelse af intern viden og kursmanipulation.

Reglerne om intern viden og insiderhandel er reguleret i markedsmisbrugsforordningens artikel 7 og 8.

Reglerne indebærer, at personer, der er i besiddelse af intern viden, ikke må udnytte denne viden til at erhverve eller afhænde finansielle instrumenter, som den interne viden vedrører (insiderhandel).

15.7.2. Hvidvaskloven

Regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme er fastsat i Lbekg. 316 11/3 2022 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Finanstilsynet er ressortmyndighed for loven, der blandt andet omfatter politisk eksponerede personer, herunder personer, der har eller har haft nærmere angivne offentlige hverv, og nærtstående til politisk eksponerede personer.