28.3.4. Anciennitet

Efter tjenestemændenes regler medregnes værnepligtsorlov og udsendelse af forsvaret til udlandet i lønancienniteten, jf. Fmst. cirk. 16/7 1987 om lønanciennitet mv. for tjenestemænd i staten (lønanciennitetscirkulæret). Tilsvarende medregnes orloven – i det omfang den ligger efter det fyldte 25. år – i pensionsalderen, jf. § 4, stk. 4, i lbekg. 510 18/5 2017 om tjenestemandspension (Tjenestemandspensionsloven), og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning 22/12 2020 om administration af pensionsalder mv. for tjenestemænd mfl. og Skm. cirk. 18/12 2020 om kompetencen for ministerier mv. til at fastsætte pensionsalder for deres tjenestemænd mfl.

For medarbejdere ansat på overenskomstvilkår i henhold til fællesoverenskomsterne eller akademikeroverenskomsten medregnes værnepligtsorlov og – efter praksis tillige – udsendelse af forsvaret til udlandet efter afsluttet uddannelse ligeledes i lønancienniteten, men der indbetales ikke pensionsbidrag.