28.3. Særlige regler for statsansatte under værnepligtstjeneste mv.

Ud over Lbekg. 309 3/3 2011 om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet findes der en række særlige regler i aftaler, organisationsaftaler/overenskomster mv. for statsansatte, der er værnepligtige, eller som af forsvaret er udsendt til udlandet.

28.3.1. Forsvarets Dag

På Forsvarets Dag får deltagerne en orientering, og der afholdes session. Selve mødet på Forsvarets Dag er lovligt fravær, men den ansatte har ikke krav på løn fra arbejdsgiveren. Elever, som er omfattet af OAO-S-fællesoverenskomsten eller LC/CO10-fællesoverenskomsten, har dog ret til tjenestefrihed med løn ved deltagelse i Forsvarets Dag.

28.3.2. Løn

Tjenestemænd får ikke løn under første indkaldelse. Det samme gælder, når den militære tjeneste forlænges på grund af udtagelse til befalingsmand. Derimod gives der under senere pligtige genindkaldelser fuld løn for den måned, indkaldelsen finder sted, og for den følgende måned.

Tjenestemænd, der er ansat som befalingsmænd af reserven, får som hovedregel ikke løn for det tidsrum, i hvilket de indkommanderes til militærtjeneste.

De nærmere regler om den lønmæssige stilling findes i Fmst. cirk. 21/6 1977 om løn til tjenestemænd m.fl. under værnepligtstjeneste mv.

Cirkulærets bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på overenskomstansatte, der i henhold til overenskomsten/organisationsaftalen aflønnes efter tjenestemændenes regler under første indkaldelse til aftjening af værnepligt.

Ifølge funktionærlovens § 6, stk. 2, har funktionærer ikke krav på løn under den første indkaldelse, hvorimod arbejdsgiveren under senere indkaldelser skal betale løn for den måned, i hvilken indkaldelsen finder sted, og for den følgende måned.

En tilsvarende bestemmelse er optaget i fællesoverenskomsterne/overenskomsterne på CFU-området for månedslønnede ikke-funktionærer.

28.3.3. Lønfradrag

I de tilfælde, hvor der i medfør af reglerne om aflønning under værnepligtstjeneste skal foretages lønfradrag – fx for tjenestemænd, der indkommanderes som befalingsmand af reserven – følges reglerne i Skm. cirk. 30/11 2021 om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd.

28.3.4. Anciennitet

Efter tjenestemændenes regler medregnes værnepligtsorlov og udsendelse af forsvaret til udlandet i lønancienniteten, jf. Fmst. cirk. 16/7 1987 om lønanciennitet mv. for tjenestemænd i staten (lønanciennitetscirkulæret). Tilsvarende medregnes orloven – i det omfang den ligger efter det fyldte 25. år – i pensionsalderen, jf. § 4, stk. 4, i lbekg. 510 18/5 2017 om tjenestemandspension (Tjenestemandspensionsloven), og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning 22/12 2020 om administration af pensionsalder mv. for tjenestemænd mfl. og Skm. cirk. 18/12 2020 om kompetencen for ministerier mv. til at fastsætte pensionsalder for deres tjenestemænd mfl.

For medarbejdere ansat på overenskomstvilkår i henhold til fællesoverenskomsterne eller akademikeroverenskomsten medregnes værnepligtsorlov og – efter praksis tillige – udsendelse af forsvaret til udlandet efter afsluttet uddannelse ligeledes i lønancienniteten, men der indbetales ikke pensionsbidrag.

28.3.5. Prøveansættelse

For så vidt angår værnepligtstjenestens indflydelse på eventuel prøvetid/prøveansættelse henvises til PAV kap. 15.

28.3.6. Ferie

En ansat, der har tjenestefrihed til udsendelse af forsvaret til udlandet, følger de almindelige regler om optjening af ferie under tjenestefrihed uden løn i henhold til Skm. cirk. 18/12 2019 om aftale om ferie (ferieaftalen) eller Lbekg. 230 12/2/2021 om ferie (ferieloven), hvis den ansatte ikke er omfattet af ferieaftalen.

28.3.7. Ansættelsesvilkår i øvrigt

Med hensyn til medregning af aftjening af værnepligtstjeneste og udsendelse til udlandet i jubilæumsancienniteten henvises til PAV kap. 16.

For så vidt angår fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under genindkaldelse henvises til Bilag 24.8.1.