26.2.2.4. Lønningsrådets generelle udtalelser

I relation til TL § 58 og TPL § 4, stk. 4, har Lønningsrådet afgivet en række generelle udtalelser om vilkår for tjenestefrihed. Inden for de således afstukne rammer kan Finansministeriet træffe afgørelse uden konkret forelæggelse for Lønningsrådet.

I en række tilfælde er kompetencen til at medregne beskæftigelse i tjenestefrihedsperioder i lønanciennitet og pensionsalder tillagt de enkelte ministerier og styrelser. Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning om administration af pensionsalder mv. for tjenestemænd mfl. (juni 2023) indeholder en udtømmende gennemgang af de situationer, hvor medregning i pensionsalderen kan ske uden forelæggelse for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.