26.2.4. Tjenestefrihed i øvrigt

26.2.4.1. Formål

Formål med tjenestefrihed i øvrigt ydet med hjemmel i TL § 58 kan være af meget varierende karakter. Som eksempel kan nævnes midlertidig ansættelse i anden stilling, varetagelse af tillidshverv, studieophold eller helt private forhold.

26.2.4.2. Løn, lønanciennitet og pensionsalder

Som udgangspunkt ydes tjenestefrihed uden løn, og perioden medregnes ikke i lønancienniteten og/eller i pensionsalderen.

Efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet kan Finansministeriet dog bestemme, at perioden medregnes i lønancienniteten og/eller pensionsalderen, samt at der ydes hel eller delvis løn.

Lønningsrådet har afgivet en række generelle udtalelser, hvori det anbefales, at tjenestefrihed medregnes i lønanciennitet og/eller pensionsalder.

Medregning i pensionsalderen af beskæftigelse i perioder med tjenestefrihed, der er bevilget eller er bevilget forlænget den 1. april 1992 eller senere, er som udgangspunkt betinget af, at der betales pensionsbidrag til staten på 15 pct. af den pensionsgivende løn, som tjenestemanden ville have fået udbetalt, hvis den pågældende ikke havde haft tjenestefrihed.

Ved medregning af beskæftigelse under tjenestefrihed, der er bevilget før 1. april 1992, skal der som udgangspunkt ikke betales pensionsbidrag, men det er en forudsætning, at der ikke er knyttet en pensionsordning til beskæftigelsen, eller at eventuelle pensionsrettigheder/udtrædelsesgodtgørelser overføres til staten.

Spørgsmål om medregning af beskæftigelse under tjenestefrihed, der er bevilget den 1. april 1992 eller senere, og som overstiger 5 sammenhængende år, skal forelægges for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Retningslinjer for medregning af tjenestefrihedsperioder og for betaling af pensionsbidrag fremgår af Skm cirk. 18/12 2020 om kompetencen for ministerier mv. til at fastsætte pensionsalder for deres tjenestemænd mfl. samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning om administration af pensionsalder mv. for tjenestemænd mfl. (juni 2023).