26.1. Indledning

Tjenestefrihed - også kaldt orlov - er fravær fra tjenesten i en tidsbegrænset periode med ret til efter periodens udløb at genindtræde i en stilling inden for ansættelsesområdet.

Den ansatte er under fraværet ansættelsesretligt som udgangspunkt stillet, som hvis den pågældende var i tjeneste. Det vil fx sige, at den pågældende på linje med andre ansatte kan afskediges, hvis der foreligger saglige årsager hertil. Dette gælder også i tilfælde, hvor den ansatte har et retskrav på tjenestefrihed.

Tjenestefrihed kan bevilges af ansættelsesmyndigheden efter ansøgning fra den ansatte. Den ansatte har normalt ikke krav herpå, men der består dog retlige krav på tjenestefrihed uden løn til visse særlige formål, jf. afsnit 26.2.3.

Mulighederne for tjenestefrihed strækker sig fra tjenestefrihed uden løn, uden medregning i lønancienniteten og uden optjening af pension til tjenestefrihed med fuld løn og medregning i lønancienniteten samt fuld optjening af pension. Inden for disse rammer findes forskellige kombinationsmuligheder.

Den enkelte ansættelsesmyndighed bør være opmærksom på, om ydelse af tjenestefrihed vil give konstitutions- eller genbeskæftigelsesproblemer.

afsnit 26.2. gennemgås reglerne for tjenestemænd. I afsnit 26.3. gennemgås reglerne for overenskomstansatte.