26.2.1. Indledning

Principielt har alle tjenestemænd uanset anciennitet, stilling og arbejdsopgaver mulighed for at få tjenestefrihed i en periode eller eventuelt i flere af hinanden uafhængige perioder. I de tilfælde, hvor der ikke er et retskrav på tjenestefrihed, vil anciennitet, stilling og arbejdsopgaver kunne indgå i vurderingen af, om der skal bevilges tjenestefrihed.

Ansøgninger om tjenestefrihed behandles og afgøres af ansættelsesmyndigheden. Et evt. afslag på en anmodning om tjenestefrihed anses som udgangspunkt for at være en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Forvaltningslovens regler om bl.a. partshøring og skriftlig begrundelse for afslaget skal derfor iagttages. Der henvises til PAV kap. 9. For så vidt angår anmodninger om tjenestefrihed der hviler på aftaleretligt grundlag, dvs. hvor forudsætningen er indgåelse af en aftale om tjenestefrihed mellem arbejdsgiver og den ansatte, vil arbejdsgivers meddelelse om ikke at ville indgå en sådan aftale, ikke være en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. FOU 2001.290. Det er normalt ansættelsesmyndighedens ansvar, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør. Vedrørende muligheden for at afskedige en ansat, der har tjenestefrihed, henvises til PAV kap. 31.