7.3.7. Arbejdsmiljøorganisation efter aftalemodellen

De bestemmelser, der er omtalt i afsnit 7.3.3 – 7.3.6 om AMO, kan fraviges ved aftale. AMO kan således organiseres på en anden måde, hvis det styrker og effektiviserer samarbejdet om arbejdsmiljøet.  

 

Der kan indgås lokal aftale om sammenlægning af samarbejdsudvalget og AMO i henhold til i samarbejdsaftalens § 8 samt § 22 i bekg.1181 15/10 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Aftalen indgås mellem arbejdsgiver og de forhandlingsberettigede organisationer og skal være skriftlig. En virksomhedsaftale kan omfatte hele virksomheden eller dele af den.

 

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning F.3.6-1 om ”Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø”,  Vejledning om Samarbejdsaftalens § 8 om sammenlægning af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg” samt afsnit 7.1.9.