7.3.9. Arbejdsmiljørepræsentant

I institutioner, der er omfattet af pligten til at oprette en AMO i henhold til bekg.1181 5/10 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal de ansatte vælge arbejdsmiljørepræsentant(er) til at indtræde i arbejdsmiljøgruppen eller -grupperne. Se mere i afsnit 7.3.1.

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser i institutionen, afdelingen eller arbejdsområdet. Valget gælder for to år, men kan efter aftale mellem institutionens ledelse og de ansatte forlænges til højst fire år.

Der vælges ikke suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter. Er arbejdsmiljørepræsentanten fraværende i en sammenhængende periode på mindst fire måneder, kan der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine arbejdsforhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område, jf. arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2. Læs mere om afskedigelsesbeskyttelse af tillidsrepræsentanter mv. i PAV kap. 6.

Ifølge arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1, skal arbejdsgiveren afholde eventuelle udgifter i forbindelse med arbejdsmiljørepræsentanternes hverv og godtgøre arbejdsmiljørepræsentanternes tab af indtægt. Ud over den faste løn er der mulighed for at godtgøre tab af natpenge mv. og en række funktionsbestemte tillæg, jf. Fmst. cirk. 1/9 1993 om honorering af sikkerhedsrepræsentanter m.fl. og Fmst. cirk. 6/12 2011 om beregning af løn under betalt fravær mv.

Deltagelse i arbejdsmiljøudvalgsmøder medregnes i arbejdstidsopgørelsen. Der kan derfor ydes overarbejdshonorering, i det omfang der i henhold til overenskomst mv. er grundlag herfor. For ansatte uden adgang til overarbejdshonorering kan deltagelse i arbejdsmiljøudvalgsmøder tilsvarende indgå i vurderingen af et eventuelt merarbejdes omfang.