13.3.3. Særligt om omklassificering

Omklassificering følger som udgangspunkt proceduren for klassificering, jf. ovenstående.

En omklassificering kan være enten stillingsbestemt eller personlig. Stillingsbestemte omklassificeringer forudsætter, at der er sket varige og væsentlige ændringer i stillingsindholdet. Er omklassificeringen personlig, genbesættes stillingen ved ledighed på de oprindelige lønvilkår.

Personlige omklassificeringer sker på baggrund af den aktuelle stillingsindehavers konkrete kompetencer, erfaringer mv.

For ansatte omfattet af aftale om lokalløn afholdes udgifter til omklassificering fra lønramme 34 og derunder til lønramme 35 og 36 af lokallønspuljen, se afsnit 12.3.2.4. Aftale om omklassificering af enkeltstillinger til lønramme 36 og derunder indgås mellem det pågældende ministerium og den forhandlingsberettigede centralorganisation. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forudsætter, at ministeriet videredelegerer kompetencen til styrelser/institutioner, der herefter selv kan indgå aftale med centralorganisationen eller den, som centralorganisationen har delegeret til.

Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i teknisk vejledning om lokalløn og chefløn 1999.

For så vidt angår de nærmere rammer for cheflønspuljebelastning ved klassificering og omklassificering af stillinger til lønramme 37 eller højere henvises der til afsnit 13.5. Omklassificering af stillinger til lønramme 37 og derover kan kun ske ved aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede centralorganisation.