13.3.3. Særligt om omklassificering

Omklassificering følger som udgangspunkt proceduren for klassificering, jf. ovenstående.

En omklassificering kan være enten stillingsbestemt eller personlig . Stillingsbestemte omklassificeringer forudsætter, at der er sket varige og væsentlige ændringer i stillingsindholdet. Er omklassificeringen personlig, genbesættes stillingen ved ledighed på de oprindelige lønvilkår.

Personlige omklassificeringer sker på baggrund af den aktuelle stillingsindehavers konkrete kompetencer, erfaringer mv.

Udgifter til omklassificering fra lønramme 34 og derunder til lønramme 35 og 36 afholdes af lokallønspuljen, se afsnit 12.3.2.4. Aftale om omklassificering af enkeltstillinger til lønramme 36 og derunder indgås mellem det pågældende ministerium og den forhandlingsberettigede centralorganisation. Finansministeriet forudsætter, at ministeriet videredelegerer kompetencen til styrelser/institutioner, der herefter selv kan indgå aftale med centralorganisationen eller den, som centralorganisationen har delegeret til.

Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i vejledningen om lokalløn og chefløn .

Omklassificering af stillinger til lønramme 37 og derover kan kun ske ved aftale mellem Finansministeriet og den forhandlingsberettigede centralorganisation. Udgiften til omklassificering til lønramme 37 og derover finansieres af cheflønspuljen. Det gælder dog alene for chefstillinger ved institutioner, der ikke er omfattet af rammeaftalen for kontraktansættelse af chefer i staten, se afsnit 13.5 .