16.2.4.1. Indplaceringstidspunkt

Lønanciennitet regnes fra det tidspunkt, hvor tjenestemanden er indplaceret i den lønramme, der gælder for stillingen.

Lønanciennitet regnes fra den 1. i en måned. Er indplaceringen sket efter den 1. i en måned, regnes lønancienniteten fra den 1. i den følgende måned.

Lønancienniteten er bestemmende for, hvornår tjenestemanden opnår alderstillæg, dvs. rykkes op på lønrammens næste løntrin.

Normalt sker oprykning til næste løntrin efter 2 års forløb. Der kan dog i omklassificeringsaftaler være fastsat et afvigende lønforløb.