16.2.1. Regelgrundlag

Regler om lønanciennitet for tjenestemænd i staten baserer sig på det gamle lønsystem og er fastsat i Fmst. cirk. 16/7 1987 om lønanciennitet mv. for tjenestemænd i staten (Lønanciennitetscirkulæret). Herudover er der i medfør af § 58 i Lbekg. 18/5 2017 af lov om tjenestemænd (tjenestemandsloven) (TL) fastsat en række regler om medregning af tjenestefrihedsperioder i lønancienniteten, ligesom der i forbindelse med omklassificeringsaftaler o.l. kan være fastsat regler, som indebærer fravigelse af de generelt gældende lønanciennitetsregler. Lønanciennitetscirkulæret gælder ikke for personer, der ansættes i lærerstillinger i staten.