16.2.4. Optjening af lønanciennitet

16.2.4.1. Indplaceringstidspunkt

Lønanciennitet regnes fra det tidspunkt, hvor tjenestemanden er indplaceret i den lønramme, der gælder for stillingen.

Lønanciennitet regnes fra den 1. i en måned. Er indplaceringen sket efter den 1. i en måned, regnes lønancienniteten fra den 1. i den følgende måned.

Lønancienniteten er bestemmende for, hvornår tjenestemanden opnår alderstillæg, dvs. rykkes op på lønrammens næste løntrin.

Normalt sker oprykning til næste løntrin efter 2 års forløb. Der kan dog i omklassificeringsaftaler være fastsat et afvigende lønforløb.

16.2.4.2. Deltidsbeskæftigelse

Tjenestemænd optjener fuld lønanciennitet ved en beskæftigelse på gennemsnitlig 15 timer eller der over pr. uge.

Ved tjeneste med mindre end gennemsnitlig 15 timer pr. uge optjenes lønanciennitet forholdsmæssigt.

16.2.4.3. Funktion

Det fremgår af lønanciennitetscirkulæret, at lønanciennitet optjenes i det tidsrum, tjenestemanden varetager sin stilling, dvs. udfører tjeneste i stillingen eller gør midlertidig tjeneste i en højere stilling i medfør af TL § 11.

16.2.4.4. Fraværssituationer

En række forskellige fraværssituationer indgår uafkortet i lønancienniteten, herunder

  • ferie og særlige feriedage
  • sygdom
  • barsels- og adoptionsorlov samt omsorgsdage
  • aftjening af værnepligt og orlov ved udsendelse af forsvaret til tjeneste i udlandet
  • suspension
  • pasning af alvorligt syge børn og slægtninge.

16.2.4.5. Tjenestefrihed/orlov

Tjenestefrihed med løn medregnes i lønancienniteten.

Tjenestefrihed uden løn er principielt ikke lønanciennitetsgivende. For en række konkrete tjenestefrihedssituationer er det imidlertid særskilt bestemt i medfør af TL § 58, at tjenestefrihedsperioden medregnes i lønancienniteten, der henvises til PAV kap. 26.

Orlov til børnepasning medregnes i lønancienniteten for så vidt angår den del af orlovsperioden, som den ansatte efter den tidligere lov om børnepasning havde ret til. Med virkning fra 1. april 2001 indgår tillige aftalt børnepasningsorlov i lønancienniteten. Reglerne om orlov til børnepasning blev ophævet 1. juni 2011.

16.2.4.6. Over-/merarbejde

Eventuelt overarbejde/merarbejde medfører ikke øget anciennitetsoptjening.