16.2.3. Indplacering i lønsystemet

Tjenestemandsstillinger omfattet af gammelt lønsystem er klassificeret i en bestemt lønramme, eventuelt et bestemt lønrammeforløb. Der kan tillige forekomme klassificeringer, der ikke dækker en fuld lønramme, idet ét eller flere løntrin overspringes.

 

16.2.3.1. Ansættelse af ikke-tidligere statsansatte

Ved første ansættelse som tjenestemand i staten sker indplacering normalt på 1. løntrin (1. skalatrin) i den lønramme, hvori stillingen er klassificeret.

Skønner den ansættende myndighed imidlertid, at den, der skal ansættes, har erhvervet særlig arbejdsmæssig erfaring eller særlige kvalifikationer af betydning for arbejdet i tjenestemandsstillingen ved arbejde uden for statstjenesten, kan den pågældende indplaceres på et højere løntrin (få forhøjet lønanciennitet).

Udtrykket "arbejde uden for statstjenesten" dækker al ansættelse uden for staten, herunder ansættelse som tjenestemand i anden offentlig tjeneste, fx i (amts)kommuner og regioner.

16.2.3.2. Beskæftigelsesperioder i udlandet

Forudgående beskæftigelse i udlandet kan medregnes i lønancienniteten efter konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Hvis der er tale om beskæftigelse i et andet EU-land, følger det af EU-Domstolens praksis, at der ved lønfastsættelsen skal tages hensyn til beskæftigelsen, i samme omfang som der tages hensyn til tilsvarende beskæftigelsesperioder i Danmark.

Gældende bestemmelser og praksis, hvorefter der tages hensyn til erhvervserfaring og anciennitet, skal således anvendes tilsvarende på beskæftigelsesperioder i en anden medlemsstat. Når der foretages sammenligning af tidligere beskæftigelsesperioder, skal dette ske på objektivt og ikke-diskriminerende grundlag. Ved vurderingen er det således uden betydning, fx om den udenlandske ansættelse har været på tjenestemandsvilkår eller på overenskomstvilkår.

Ikke-diskriminationsprincippet vedrører såvel arbejdstagere fra andre medlemsstater som danske arbejdstagere, der i en periode har været beskæftiget i en anden medlemsstat.

Ovenstående gælder også for beskæftigelsesperioder i øvrige EØS-lande.

Principper mv. for arbejdstagernes frie bevægelighed, herunder i forbindelse med beskæftigelse i den offentlige sektor, kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside.

16.2.3.3. Genansættelse af tidligere statstjenestemænd

Ved genansættelse af en tidligere statstjenestemand kan der tillægges forhøjet lønanciennitet, dels for den tidligere tjenestemandsansættelse, dels for eventuelle særlige arbejdsmæssige erfaringer eller kvalifikationer erhvervet uden for statstjenesten. Udtrykket "arbejde uden for statstjenesten" dækker al ansættelse uden for staten, herunder ansættelse som tjenestemand i anden offentlig tjeneste, fx i (amts)kommuner og regioner.

16.2.3.4. Dokumentation

Oplysninger om uddannelsesbaggrund skal dokumenteres skriftligt i form af eksamens- eller uddannelsesbeviser. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, eller hvis det er forbundet med uforholdsmæssigt besvær for den ansatte at fremskaffe sådan dokumentation, må ansættelsesmyndigheden kræve oplysningerne sandsynliggjort på anden vis, fx ved at den ansatte underskriver en erklæring på tro og love.

Tillæggelse af lønanciennitet på grundlag af tidligere beskæftigelse kræver tilsvarende dokumentation for beskæftigelsens art og omfang. Ansættelsesmyndigheden kan kræve skriftlig dokumentation, fx i form af erklæringer fra tidligere arbejdsgivere, men kan også vælge at basere sig på en tro-og-love-erklæring fra den ansatte.

16.2.3.5. Kompetence

Afgørelse om forhøjet lønanciennitet ved førstegangsansættelse og genansættelse træffes af den ansættende myndighed.

Som vejledende retningslinjer vedrørende medregning af tidligere beskæftigelse kan nævnes følgende:

  • Forhøjet lønanciennitet kan kun tillægges på grundlag af beskæftigelse, der er af direkte relevans for arbejdet i tjenestemandsstillingen.
  • I vurderingen af spørgsmålet om forhøjet lønanciennitet forudsættes beskæftigelsens tidsmæssige placering at indgå.
  • Det er en forudsætning, at beskæftigelsen fortsat er relevant for tjenestemandsstillingen.
  • Beskæftigelsen skal have haft en sådan varighed, at de relevante erfaringer må antages at være opnået.
  • Forhøjet lønanciennitet kan kun tillægges for beskæftigelse på samme niveau som tjenestemandsstillingen, hvilket ikke nødvendigvis behøver at være ensbetydende med, at der er tale om samme aflønning/skalatrin. Beskæftigelse på lavere niveau, der alene kvalificerer den pågældende til ansættelse i tjenestemandsstillingen, kan ikke begrunde forhøjet lønanciennitet.
  • Der kan maksimalt tillægges forhøjet lønanciennitet i et omfang, der tidsmæssigt svarer til den relevante beskæftigelse.

16.2.3.6. Ansættelse af statsansatte med skalatrinsløn

Tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte med skalatrinsløn indplaceres ved umiddelbar overgang til tjenestemandsansættelse, som om der forud herfor havde været tale om ansættelse i en tjenestemandsstilling.

I øvrigt sker indplaceringen efter samme regler som for tjenestemænd, jf. afsnit 16.2.3.

16.2.3.7. Ansættelse af statsansatte uden skalatrinsløn

Ansatte i staten, der ikke er aflønnet med skalatrinsløn, indplaceres ved umiddelbar overgang til tjenestemandsansættelse på det løntrin (skalatrin) i tjenestemandslønrammen, hvor årslønnen ligger nærmest over den senest oppebårne nettoløn i den hidtidige ansættelse.

Ved nettoløn forstås den hidtil gældende løn eksklusiv eventuelt pensionsbidrag (såvel eget- som arbejdsgiverbidrag).

Bonus, der ydes til kontraktansat personel i forsvaret og civilforsvaret, der ikke er omfattet af en pensionsordning, indgår i nettolønnen.

Årslønnen i tjenestemandslønrammen er den samlede løn i henhold til Fmst. cirk. 10/1 2023 om aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2021 (lønjusteringsaftalen).

I øvrigt sker indplaceringen efter samme regler som for tjenestemænd.

16.2.3.8. Begrænsningsregel

Indplacering kan ikke ske på et højere løntrin (skalatrin) end det, den pågældende ville have været aflønnet efter, hvis vedkommende under det forudgående ansættelsesforhold havde været ansat som tjenestemand. Ved opgørelse af dette fiktive ansættelsesforløb kan i det forudgående ansættelsesforhold medregnes tidligere beskæftigelse, der har været anciennitetsgivende ved ansættelsen på overenskomstvilkår. Det er dog en forudsætning herfor, at den tidligere beskæftigelse også kunne have været medregnet som anciennitetsgivende, hvis den ansatte på tidspunktet for overenskomstansættelsen var blevet ansat som tjenestemand.

Er indplaceringen sket på grundlag af denne begrænsningsregel, sker oprykning til næste løntrin på det tidspunkt, hvor det ville være sket, hvis det hidtidige ansættelsesforløb havde været tilbagelagt som tjenestemand.

Sker indplacering uden anvendelse af begrænsningsreglen, dvs. indplacering på nærmest højere løntrin, opnås alderstillæg efter 2 års forløb.

16.2.3.9. Personligt tillæg

Hvis begrænsningsreglen medfører, at den ansatte går ned i løn i forhold til den tidligere ansættelse, ydes et personligt tillæg til udligning af lønnedgangen. Tillæg kan dog højst ydes op til slutlønnen i den lønramme, den pågældende ansættes i. Ved slutløn forstås det beløb, slutlønnen udgør på indplaceringstidspunktet.

Det personlige tillæg aftrappes med enhver lønfremgang. I denne forbindelse ses der dog bort fra ydelse eller ekstraordinær forhøjelse af særlige tillæg, som forudsætter en særlig arbejdsmæssig forpligtelse, fx i form af rådighedstjeneste eller opgaver ud over normal tjeneste. I sådanne tilfælde aftrappes det personlige tillæg kun med den lønfremgang, der skyldes generel regulering (fx procentregulering) af det personlige tillæg.