9.3.3. Proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet indebærer, at en myndighed skal vælge den mindste indgribende foranstaltning mv. blandt dem, der er egnede, og at foranstaltningen mv. skal stå i rimeligt forhold til det mål, der forfølges. Der skal således være et rimeligt forhold mellem det passerede og sagens udfald, fx skal en sanktion over for en ansat stå i et rimeligt forhold til forseelsen.

Der henvises til bl.a. Niels Fenger (red.), Forvaltningsret, s. 360 ff., Søren Højgaard Mørup m.fl., Forvaltningsret – Almindelige emner (2022), 7. udgave, s. 261 ff.