15.2.5.4. Nyt ansættelsesbrev mv.?

Tjenestemanden skal have nyt ansættelsesbrev , når:

  • Ansættelsesformen ændres, dvs. når en tjenestemand ansættes varigt efter forudgående ansættelse på prøve, og når en varigt ansat tjenestemand ansættes på åremål i samme stilling eller omvendt.
  • Tjenestemanden efter ansøgning overgår til en stilling med en anden stillingsbetegnelse.
  • En åremålsansættelse forlænges, eller der sker genansættelse i en åremålsstilling.
  • Tjenestemanden efter ansøgning overgår til en stilling uden for det hidtidige ansættelsesområde.
  • Ansættelsesområdet ændres efter aftale med tjenestemanden, fx i tilfælde af ressortomlægninger, jf. afsnit 15.2.5.2 .
  • Stillingsbetegnelsen for en besat stilling ændres, jf. afsnit 15.2.5.2 .

Der skal ikke udfærdiges nyt ansættelsesbrev:

  • Når en administrativ tjenestemand med tjenestested i hovedstadsområdet overflyttes til en tilsvarende stilling i et andet ministeriums departement, og tjenestemanden opretholder sit hidtidige ansættelsesområde, jf. afsnit 15.2.5.2 .
  • Ved ressortomlægninger, hvor en institution overføres fra ét ministerium til et andet, og tjenestemanden opretholder sit hidtidige ansættelsesområde, jf. afsnit 15.2.5.2 .

Herudover skal tjenestemanden orienteres skriftligt, hvis der sker ændring i de øvrige vilkår for ansættelsesforholdet , som ansættelsesmyndigheden er forpligtet til at underrette den pågældende om, jf. afsnit 15.2.5.3 .

Ifølge aftalen om arbejdsgiverens underretningspligt er en sådan meddelelse dog ikke nødvendig, hvis oplysningen er givet ved henvisning til love, administrative bestemmelser mv., og ændringen alene skyldes ændringer i disse bestemmelser.